Pravidla golfu 2012-2015 (oprava 2016)

Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2016

 

  • zrušení automatického trestu za pohnutí míče po založení
  • výjimka v nutnosti diskvalifikovat hráče v případě, že podepsal skóre kartu s nižším výsledkem
  • modifikace trestu za použití umělých pomůcek
  • zákaz ukotvení hole při provádění úderu

 

Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012

Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení

čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf Association (USGA), které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa.

I když je důležité, aby Pravidla věrně respektovala svůj historický základ, musí být zároveň jasná, ucelená a

odpovídající dnešní hře a případné tresty musí být odměřené. K zajištění těchto cílů je třeba Pravidla pravidelně revidovat. Tato verze Pravidel je nejnovějším stupněm tohoto vývoje. Nejpodstatnější změny jsou shrnuty na

stránkách 6-7.

R&A Rules Limited i USGA se snaží, aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních a aby byla

zdůrazněna důležitost respektování a dodržování Pravidel.

Rádi bychom poděkovali za vykonanou práci příslušným výborům, ale také všem dalším lidem, kteří nejrůznějšími

způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze.

Alan W J Holmes

Glen D Nager

předseda

předseda

pravidlové komise

pravidlové komise

R&A Rules Limited

United States Golf Association

 

 

 

Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2012

Pravidla golfu

Definice

Založení za míč

Definice je změněna tak, že hráč založí za míč pouhým přiložením hole k zemi bezprostředně před nebo za míč,

bez ohledu na to, zda zaujal postoj. V principu tak Pravidla již neřeší založení za míč v překážce. (Viz též

související změnu v Pravidle 18-2b)

Pravidla

Pravidlo 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek

Pravidlo je změněno tak, aby jasněji vyjadřovalo, že pokud hráč úmyslně podnikne něco, aby ovlivnil pohyb míče

nebo změnil fyzické podmínky mající vliv na hru na jamce, způsobem, který není Pravidly povolen, uplatní se

Pravidlo 1-2 jen tehdy, pokud se na hráčovu akci již nevztahuje ustanovení jiného Pravidla. Například pokud si

hráč zlepší polohu svého míče, poruší tím Pravidlo 13-2 a tudíž se uplatní právě toto Pravidlo, zatímco situaci, kdy hráč úmyslně zlepší polohu míče svého spoluhráče, Pravidlo 13-2 neřeší, takže se uplatní Pravidlo 1-2.

Pravidlo 6-3a. Čas startu

Pravidlo 6-3a je změněno tak, že trest za pozdní start do pěti minut od startovního času se namísto diskvalifikace zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky nebo na dvě trestné rány ve hře na rány. Dříve bylo možné toto

zmírnění zavést v Podmínkách soutěže.

Pravidlo 12-1. Viditelnost míče; Hledání míče

Pravidlo 12-1 je přeformátováno pro lepší srozumitelnost. Navíc je změněno tak, aby (i) pokud míč může být

přikryt pískem, umožňovalo hráči hledat svůj míč kdekoli na hřišti, přičemž pokud se míčem při takovém hledání

pohne, není to trestné, a aby (ii) pokud je předpoklad, že míč je v překážce přikryt volnými přírodními předměty a hráč s ním při hledání pohne, byl aplikován trest jedné trestné rány podle Pravidla 18-2a.

Pravidlo 13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony

Výjimka 2 u Pravidla 13-4 je změněna tak, aby umožňovala hráči uhladit písek nebo zeminu v překážce kdykoli, a

to i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení

Pravidla 13-2.

Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení

Je přidána nová Výjimka, podle které hráč není potrestán, pokud se jeho míč pohne po založení, pokud je známo

nebo prakticky jisté, že hráč nezpůsobil, že se míč pohnul. Například pokud míčem po založení pohne poryv

větru, není to trestné a míč se hraje z nové pozice.

Pravidlo 19-1. Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem

Poznámka je rozšířena o předepsaný postup v různých případech, kdy je míč v pohybu úmyslně vychýlen nebo

zastaven vnějším vlivem.

Pravidlo 20-7c. Hra z nesprávného místa; Hra na rány

Poznámka 3 je změněna tak, že pokud má být hráč potrestán za hru z nesprávného místa, budou trestem ve

většině případů pouze dvě trestné rány, a to i pokud hráč před odehráním míče poruší nějaké další Pravidlo.

Dodatek IV

Je přidán nový Dodatek zahrnující obecné předpisy týkající se zařízení a další výstroje, jako jsou týčka, rukavice a zařízení na měření vzdálenosti.

 

 

Pravidla amatérského statusu

Definice

Amatérský golfista 

Definice je změněna tak, aby jasněji určovala, že „amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem finančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně.

Golfová dovednost nebo věhlas

Je zavedeno pětileté období, po které si hráč udrží svůj „golfový věhlas“ i potom, co jeho golfová dovednost poklesne.

Výherní poukazy

Definice je rozšířena o možnost využití výherních poukazů k nákupu zboží a služeb od golfového klubu.

Pravidla

Pravidlo 1-3. Amatérismus; Záměr Pravidel

Pravidlo je pozměněno tak, aby zopakovalo, proč je rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a proč jsou při amatérské hře potřebná určitá omezení a limity.

Pravidlo 2-1. Profesionalismus; Všeobecně

Nové Pravidlo 2-1 obsahuje konsolidovanou formu stávajících Pravidel ohledně profesionalismu.

Pravidlo 2-2. Profesionalismus; Smlouvy a dohody

Národní golfové svazy nebo asociace – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(a), které umožňuje amatérskému golfistovi uzavřít smlouvu nebo dohodu se svým národním golfovým svazem nebo asociací za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(b), které umožňuje amatérskému golfistovi, který dovršil alespoň 18. rok věku, uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou, která se týká výhradně golfistovy budoucnosti coby profesionálního golfisty, za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už

přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

Pravidlo 3-2b. Ceny za hole-in-one

Nové Pravidlo 3-2b vyjímá z obecného limitu pro výhry ceny (včetně finančních) udělené za dosažení hole-in-one během normálního kola. Tato výjimka se týká výhradně cen za hole-in-one (nikoli soutěží „longest drive“ nebo „nearest to pin“) a nevztahuje se na jiné typy soutěží nebo soutěže s možností vícenásobné účasti.

Pravidlo 4-3. Náklady na živobytí

Je přidáno nové Pravidlo, které umožňuje amatérskému golfistovi dostávat podporu na obecné náklady na živobytí, za předpokladu, že tato podpora je schválena a vyplácena prostřednictvím hráčova národního golfového svazu nebo asociace.

 

 

Jak používat pravidla

Je zřejmé, že ne každý, kdo má výtisk Pravidel, je prostuduje od první do poslední stránky. Většina golfistů se do Pravidel podívá jen když potřebuje vyřešit pravidlový problém na hřišti. Nicméně abyste měli základní znalosti

Pravidel a hráli golf rozumným způsobem, doporučujeme, abyste si přečetli alespoň „Stručného průvodce Pravidly“ a oddíl „Etiketa“, které jsou součástí této publikace.

V případě pravidlového problému na hřišti by ke zjištění odpovídajícího Pravidla a nalezení správné odpovědi měl pomoci rejstřík uvedený na konci Pravidel. Například pokud hráč náhodou pohne značkou označující polohu míče, když zvedá svůj míč na jamkovišti, určete příslušná otázce klíčová slova, jako jsou „předmět označující

polohu míče“, „zvedání míče“ a „jamkoviště“ a vyhledejte si tyto pojmy v rejstříku. Příslušné pravidlo (Pravidlo 20-1) naleznete pod hlavičkou „Předmět označující polohu míče“ a „Zvednutí míče“. Přečtením tohoto Pravidla si pak potvrdíte správnou odpověď.

Kromě určení klíčových slov a použití rejstříku pomohou k efektivnímu a přesnému užití Pravidel následující body: Rozlišujte formulace

Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov:

„může, smí“ = možnost, možný, volitelný postup (např. hráč může zrušit ránu)

„měl by“ = doporučení, doporučený postup, který však není povinný (např. zapisovatel by měl zkontrolovat výsledek)

„musí“ = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění); (např. hole musí splňovat)

„míč“ = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 a 28)

„původní míč“ = nelze provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 a 25-1)

Znejte definice

Pravidla obsahují více než padesát definovaných pojmů (jako např. Půda v abnormálním stavu, Pole atd.), které tvoří základ, na němž jsou Pravidla vystavěna. Dobrá znalost těchto definovaných pojmů (v textu jsou psány kurzívou) je velmi důležitá pro správné použití Pravidel.

Fakta případu

K zodpovězení otázky týkající se Pravidel je nutno vzít do úvahy příslušná fakta a okolnosti případu. Měli byste určit:

Formu hry (např. hra na jamky nebo hra na rány, dvouhra, čtyřhra, hra čtyřmi míči)

Koho se situace týká (např. hráče, jeho partnera nebo nosiče, vnějšího vlivu)

Kde situace nastala (např. na odpališti, v bankru, ve vodní překážce, na jamkovišti)

Co se skutečně událo

Časové souvislosti (např. hráč již odevzdal výsledkový lístek, soutěž byla ukončena)

Odvolávejte se na text Pravidel

Jak je uvedeno výše, pro většinu otázek, které mohou vyvstat na hřišti, by měl poskytnout odpověď rejstříkový odkaz a text příslušného Pravidla. V případě pochybností hrajte hřiště, jak je naleznete, a míč, jak leží. Po návratu do klubovny předložte problém Soutěžnímu výboru. Při řešení otázek, které nejsou zcela jasné z textu samotných Pravidel, pak může pomoci nahlédnutí do „Rozhodnutí o pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf).

 

 

Oddíl II. - Definice

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Bankr (Bunker)

Bankr“ je písková překážka, vytvořená úpravou terénu; obvykle je to prohlubeň, v níž byla tráva a půda nahrazena pískem nebo podobným materiálem.

Travnaté plochy, které bankr ohraničují nebo v něm leží, počítaje v to i části vybudované z drnů (ať už travnaté či holé), nejsou jeho součástí. Stěna nebo hrana bankru, která není travnatá, je součástí bankru. Hranice bankru se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru.

Míč je v bankru, jestliže v něm leží nebo se ho jakkoli dotýká.

Čtyřhra (Foursome)

Viz „ Formy hry na jamky“ a „ Formy hry na rány“.

Dráha patu (Line of Putt)

Dráha patu“ je dráha, po které si hráč přeje, aby se jeho míč pohyboval po úderu zahraném na jamkovišti. S výjimkou Pravidla 16-1e zahrnuje dráha patu i rozumnou vzdálenost na obě strany od zamýšlené dráhy. Dráhapatu nepokračuje za jamku.

Dvouhra (Single)

Viz „ Formy hry na jamky“ a „ Formy hry na rány“.

Formy hry na jamky (Forms of Match Play)

Dvouhra (Single): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti jednomu hráči.

Trojhra (Threesome): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

Čtyřhra (Foursome): Zápas, ve kterém hrají dva hráči proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

Hra třemi míči (Three-Ball): Zápas, ve kterém hrají tři hráči vzájemně proti sobě, přičemž každý hraje svým míčem. Každý hráč tak hraje dva různé zápasy.

Hra o nejlepší míč (Best-Bal ): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti lepšímu míči dvou hráčů nebo proti nejlepšímu míči tří hráčů.

Hra čtyřmi míči (Four-Ball): Zápas, ve kterém hrají dva hráči svůj lepší míč proti lepšímu míči dvou jiných hráčů.

Formy hry na rány (Forms of Stroke Play)

Jednotlivci (Individual): Soutěž, ve které každý soutěžící hraje sám za sebe.

Čtyřhra (Foursome): Soutěž, ve které hrají dva soutěžící jako partneři společně jedním míčem.

Hra čtyřmi míči (Four-Ball): Soutěž, ve které hrají dva soutěžící jako partneři, přičemž každý hraje svůj míč. Za výsledek jamky se počítá nižší z výsledků obou partnerů. Pokud jeden z partnerů nedohraje jamku, není to trestné.

Poznámka: Soutěže proti bogey, proti par a Stableford viz Pravidlo 32-1.

Hra čtyřmi míči (Four-Ball)

Viz „ Formy hry na jamky“ a „ Formy hry na rány“.

Hra o nejlepší míč (Best-Ball)

Viz „ Formy hry na jamky“.

Hra třemi míči (Three-Ball)

Viz „ Formy hry na jamky“.

Hranice hřiště (Out of Bounds)

Viz „ Mimo hřiště“.

 

 

Hřiště (Course)

Hřiště“ je veškerá plocha uvnitř hranic případně stanovených Soutěžním výborem (viz Pravidlo 33-2).

Jamka (Hole)

Jamka“ musí mít v průměru 4 1/4 palce (108 mm) a musí být nejméně 4 palce (101,6 mm) hluboká. Pokud je použita vložka, musí být zapuštěna nejméně 1 palec (25,4 mm) pod úroveň jamkoviště, pokud to půdní podmínky dovolují. Vnější průměr takové vložky nesmí přesáhnout 4 1/4 palce (108 mm).

Jamkoviště (Putting Green)

Jamkoviště“ je plocha právě hrané jamky, která je zvlášť upravena k patování nebo která je jako jamkoviště určena Soutěžním výborem. Míč je na jamkovišti, jestliže se ho jakkoli dotýká.

Míč je ztracen (Ball Lost)

Viz „ Ztracený míč“.

Míč se pohnul (Ball Deemed to Move, Move or Moved)

Míč se „ pohnul“, jestliže opustil svou polohu a zastavil se na jiném místě.

Míč v jamce (Ball Holed, Holed)

Míč je „ v jamce“, jestliže v klidu leží uvnitř obvodu jamky a je celý pod úrovní okraje jamky.

Míč ve hře (Ball in Play)

Míč je „ ve hře“, jakmile hráč zahraje ránu z odpaliště. Míč zůstává ve hře, dokud není zahrán do jamky, kromě případů, kdy je ztracen, je mimo hřiště, byl zvednut nebo byl nahrazen jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno. Míč, který takto nahradil původní míč, se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště, nebo jestliže zahraje míč odjinud než z odpaliště při pokusu o nápravu tohoto prohřešku, nejedná se o míč ve hře a platí ustanovení Pravidla 11-4 nebo 11-5.

V ostatních případech, kdy si hráč zvolí nebo má určeno, že bude další ránu hrát z odpaliště, a zahraje míč odjinud než z odpaliště, jedná se o míč ve hře.

Výjimka ve hře na jamky: Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště a jeho soupeř neuplatní nárok na zrušení této rány v souladu s Pravidlem 11-4a, jedná se o míč ve hře.

Mimo hřiště (Out of Bounds)

„Mimo hřiště“ je území, která je za hranicemi hřiště, nebo libovolná část hřiště, která tak byla označena Soutěžním výborem.

Pokud je území mimo hřiště vyznačeno kolíky nebo plotem nebo pokud leží za kolíky nebo plotem, je čára určující hranice hřiště dána spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země, přičemž se neberou do úvahy šikmé podpěry. Jestliže jsou k vyznačení území mimo hřiště použity jak kolíky tak i čáry, pak kolíky toto území označují a čáry vymezují jeho hranici. Jestliže je hranice hřiště  určena čárou na zemi, nachází se sama čára mimo hřiště. Hranice hřiště se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je mimo hřiště, jestliže celý leží mimo hřiště. Hráč může stát mimo hřiště a hrát míč, který leží v hřišti

Předměty, které vyznačují území mimo hřiště, jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí, nejsou závady a jsou považovány za pevné. Kolíky, které označují území mimo hřiště, nejsou závady a jsou považovány za pevné.

Poznámka 1: Kolíky a čáry vyznačující hranice hřiště by měly být bílé.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, kterým prohlásí kolíky, které hranici hřiště pouze označují, ale nevyznačují, za závady.

Náhodná voda (Casual Water)

Náhodná voda“ je jakékoli dočasné nahromadění vody na hřišti jinde než ve vodní překážce, které je viditelné předtím anebo potom, co hráč zaujme postoj. Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda nebo volný přírodní předmět. Umělý led je závada. Rosa a jinovatka nejsou náhodná voda.

Míč je v náhodné vodě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Náhodný zásah (Rub of the Green)

Když vnější vliv náhodou zastaví nebo vychýlí pohybující se míč, jedná se o „ náhodný zásah“ (viz Pravidlo 19-1).

Nahrazený míč (Substituted Ball)

Nahrazený míč“ je míč, který hráč uvedl do hry místo původního míče, který byl buď ve hře, ztracen, mimo hřiště nebo zvednut.

  

Nejbližší místo úlevy (Nearest Point of Relief)

Nejbližší místo úlevy“ je místo, které se vztahuje k poskytnutí beztrestné úlevy od překážení nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2), půdy v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1) nebo nesprávného jamkoviště (Pravidlo 25-3).

Je to nejbližší takové místo na hřišti vzhledem k místu, kde míč leží:

(i)

které není blíže jamce a

(ii)

na kterém, pokud by míč na něm ležel, by nedocházelo k překážení daného objektu při takovém úderu, který

by hráč zvolil, jestliže by v původní situaci nebyl příslušný překážející objekt vůbec přítomen.

Poznámka: Aby bylo nejbližší místo úlevy určeno přesně, měl by hráč použít tu hůl, se kterou by hrál svou následující ránu, jestliže by v původní situaci nebyl příslušný překážející faktor vůbec přítomen, a s ní pak simulovat pozici po založení, směr hry a švih této rány.

Nesprávné jamkoviště (Wrong Putting Green)

Nesprávné jamkoviště“ je jakékoli jiné jamkoviště než jamkoviště právě hrané jamky. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, zahrnuje tento pojem i cvičná jamkoviště na hřišti.

Nesprávný míč (Wrong Ball)

Nesprávný míč“ je jakýkoli jiný míč než hráčův:

míč ve hře;

provizorní míč; nebo

ve hře na rány druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 nebo Pravidla 20-7c;

přičemž sem patří:

míč jiného hráče;

opuštěný míč; a

původní hráčův míč, jestliže již není míčem ve hře.

Poznámka: Míč ve hře zahrnuje i míč, kterým byl nahrazen míč ve hře, bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno.

Norující zvíře (Burrowing Animal)

Norující zvíře“ je zvíře (jiné než červi, žížaly, hmyz a podobně), které vyhrabává díry za účelem vytvoření doupěte nebo úkrytu, např. králík, krtek, svišť, sysel nebo mlok.

Poznámka: Díra vytvořená jiným než norujícím zvířetem, např. psem, nepředstavuje půdu v abnormálním stavu, ledaže by byla označena nebo prohlášena za půdu v opravě.

Nosič (Caddie)

Nosič“ je osoba, která v souladu s Pravidly pomáhá hráči, což může zahrnovat i nošení holí nebo péči o ně během hry.

 Nosič, kterého zaměstnává více hráčů najednou, je vždy považován za nosiče toho z hráčů, kteří jeho služby sdílejí, o jehož míč (nebo o míč jeho partnera) se v danou chvíli jedná. Výstroj, kterou nosič nese, je rovněž považována za výstroj tohoto hráče. Pokud ovšem nosič jedná podle výslovných příkazů jiného z hráčů (nebo partnera takového hráče), kteří jeho služby sdílejí, je považován za nosiče právě toho hráče.

Odpaliště (Teeing Ground)

Odpaliště“ je místo, odkud se začíná hrát právě hraná jamka. Je to pravoúhlá plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraj určují vnější obrysy dvou k tomu určených značek. Míč je mimo odpaliště, jestliže celý leží mimo ně.

Partner (Partner)

Partner“ je hráč, který je součástí stejné strany jako daný hráč.

V trojhře, čtyřhře, hře o nejlepší míč a hře čtyřmi míči pojem „hráč“ zahrnuje hráčova partnera nebo partnery všude tam, kde to souvislosti připouštějí.

Podélná vodní překážka (Lateral Water Hazard)

Podélná vodní překážka“ je vodní překážka nebo taková část vodní překážky situovaná tak, že je nemožné nebo Soutěžním výborem pokládáno za nepraktické spustit míč za překážkou v souladu s Pravidlem 26-1b. Veškerá půda a voda uvnitř podélné vodní překážky jsou její součástí.

 

Pokud jsou hranice podélné vodní překážky vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř podélné vodní překážky a hranice podélné vodní překážky je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení podélné vodní překážky použity jak kolíky tak i čáry, pak kolíky podélnou vodní překážku označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice podélné vodní překážky určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř podélné vodní překážky. Hranice podélné vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je v podélné vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující podélnou vodní překážku nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka 1: Ta část vodní překážky, která má být hrána jako podélná vodní překážka, tak musí být zřetelně označena. Kolíky a čáry, které označují podélnou vodní překážku nebo vyznačují její hranici, musí být červené.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako podélná vodní překážka.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může prohlásit podélnou vodní překážku za vodní překážku.

Pole (Through the Green)

Pole“ je celá plocha hřiště kromě:

a.

 odpaliště a jamkoviště právě hrané jamky; a

b

všech překážek na hřišti.

Postoj (Stance)

Hráč zaujme „ postoj“, jestliže se postaví chodidly do takové pozice, ve které je připraven zahrát ránu.

Pozorovatel (Observer)

Pozorovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby pomáhala rozhodčímu rozhodovat otázky skutkové podstaty a oznamovala mu jakékoli porušení Pravidel. Pozorovatel by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Praporková tyč (Flagstick)

Praporková tyč“ je přenosný rovný ukazatel, umístěný ve středu jamky, aby ukazoval její polohu. Praporková tyč musí mít kruhový průřez a může, ale nemusí být opatřena praporkem nebo jinými doplňky. Je zakázáno použít vycpávky nebo materiály pohlcující nárazy, které by mohly nepřípustně ovlivnit pohyb míče.

Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)

Pojem „ Pravidla“ zahrnuje:

a.

Pravidla golfu a jejich výklad, tak jak je obsažen v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf);

b.

všechny podmínky soutěže stanovené Soutěžním výborem podle Pravidla 33-1 a Dodatku I;

c.

všechna Místní pravidla stanovená Soutěžním výborem podle Pravidla 33-8a a Dodatku I; a

d.

specifikace týkající se:

(i) holí a míčů, uvedené v Dodatcích II a III, a jejich výklad jak je obsažen v „Průvodci pravidly týkající se holí a míčů“ (A Guide to the Rules on Clubs and Balls); a

(ii) zařízení a další výstroje uvedené v Dodatku IV.

Provizorní míč (Provisional Ball)

Provizorní míč“ je míč hraný podle Pravidla 27-2 vzhledem k míči, který může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště.

Přednost (Honour)

Hráč, který má hrát z odpaliště jako první, má „ přednost“.

Předsunutý pozorovatel (Forecaddie)

Předsunutý pozorovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ukazovala hráčům polohu jejich míčů během hry. Předsunutý pozorovatel je považován za vnější vliv.

Překážky (Hazards)

Překážkou“ je každý bankr nebo vodní překážka.

  

Půda v abnormálním stavu (Abnormal Ground Condition)

Půda v abnormálním stavu“ zahrnuje náhodnou vodu, půdu v opravě a díru, hromádku či cestičku na hřišti vytvořenou norujícím zvířetem, plazem či ptákem.

Půda v opravě (Ground Under Repair)

Půda v opravě“ je každá část hřiště, která tak byla označena z příkazu Soutěžního výboru nebo která byla za takovou prohlášena pověřeným zástupcem Soutěžního výboru. Veškerá půda, tráva, křoví, stromy a ostatní rostoucí rostliny v půdě v opravě jsou její součástí. Hromada materiálu určená k odvozu, stejně jako jáma vyhloubená správou hřiště, je půdou v opravě, a to i v případě, že tak není označena. Odřezky trávy nebo jiný materiál ponechaný na hřišti, které nejsou určeny odvozu, nejsou půdou v opravě, pokud to tak není označeno.

Pokud jsou hranice půdy v opravě vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř půdy v opravě a hranice půdy v opravě je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení půdy v opravě použity jak kolíky tak i čáry, pak kolíky půdu v opravě označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice půdy v opravě určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř půdy v opravě. Hranice půdy v opravě se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru.

Míč je v půdě v opravě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující půdu v opravě nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z půdy v opravě nebo z chráněné biozóny, která byla označena jako půda v opravě.

R&A (R&A)

R&A“ znamená R&A Rules Limited.

Rada (Advice)

Rada“ je každé sdělení nebo domněnka, které by mohly ovlivnit hráče při rozhodování ve hře, výběru hole nebo způsobu provedení úderu.

Informace o Pravidlech, vzdálenostech nebo o všeobecně známých skutečnostech, jako jsou poloha překážky nebo umístění praporkové tyče na jamkovišti, se nepovažuje za radu.

Rána, Úder (Stroke)

Rána“ je pohyb holí směrem dopředu provedený s úmyslem udeřit míč a uvést jej do pohybu. Pokud hráč úmyslně a dobrovolně změní dráhu prošvihnutí před tím, než hlava hole dosáhne úrovně míče, nejedná se o ránu.

Rozhodčí (Referee)

Rozhodčí“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla. Musí se zabývat každým porušením Pravidel, které zpozoruje nebo které je mu oznámeno.

 Rozhodčí by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Výjimka ve hře na jamky: Vyjma případu, kdy je rozhodčí určen k doprovázení hráčů po celou dobu zápasu, nemá oprávnění zasahovat do průběhu zápasu jinak než v souvislosti s Pravidlem 1-3, 6-7 nebo 33-7.

Směr hry (Line of Play)

Směr hry“ je směr, kterým si hráč přeje, aby se jeho míč po úderu pohyboval, včetně rozumné vzdálenosti na obě strany od zamýšleného směru. Směr hry se promítá od země svisle vzhůru, ale nepokračuje za jamku.

Soupeř (Opponent)

Soupeř“ je zástupce strany, proti které hráčova strana hraje zápas ve hře na jamky.

Soutěžící (Competitor)

Soutěžící“ je účastník soutěže ve hře na rány. „ Spoluhráč“ je hráč, který hraje ve stejné skupině jako soutěžící, přičemž nejsou navzájem partnery.

Ve čtyřhře na rány nebo ve hře na rány čtyřmi míči pojem „ soutěžící“ a „ spoluhráč“ zahrnují hráčova partnera všude tam, kde to souvislosti připouštějí.

Soutěžní výbor (Committee)

Soutěžní výbor“ je výbor řídící soutěž. V případě, že skutečnosti nastaly mimo soutěž, je Soutěžním výborem výbor řídící hřiště.

  

Spoluhráč (Fellow-Competitor)

Viz „ Soutěžící“.

Stanovené kolo (Stipulated Round)

Stanoveným kolem“ se rozumí sehrání všech jamek na hřišti ve správném pořadí, pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak. Počet jamek stanoveného kola je 18, pokud Soutěžní výbor nestanoví počet nižší. Ohledně prodloužení stanoveného kol a ve hře na jamky viz Pravidlo 2-3.

Strana (Side)

Stranu“ tvoří hráč nebo dva či více hráčů, kteří jsou partnery. Ve hře na jamky jsou všichni zástupci soupeřící strany soupeři. Ve hře na rány jsou zástupci všech stran soutěžící a zástupci různých stran hrající spolu v jedné skupině jsou spoluhráči.

Trestná rána (Penalty Stroke)

Trestná rána“ je rána připočtená podle určitého Pravidla k výsledku hráče nebo strany. V trojhře a čtyřhře nemají trestné rány vliv na pořadí ve hře.

Trojhra (Threesome)

Viz „ Formy hry na jamky“.

Vnější vliv (Outside Agency)

Ve hře na jamky je „ vnější vliv“ jakýkoli činitel kromě hráčovy nebo soupeřovy strany, nosiče kterékoli strany, míče hraného kteroukoli stranou na právě hrané jamce a vybavení kterékoli strany.

Ve hře na rány je „ vnější vliv“ jakýkoli činitel kromě strany soutěžícího, nosiče této strany, míče hraného touto stranou na právě hrané jamce a vybavení této strany.

 Vnější vliv zahrnuje rozhodčího, zapisovatele, pozorovatele i předsunutého pozorovatele. Vítr ani voda nejsou vnějším vlivem.

Vodní překážka (Water Hazard)

Vodní překážka“ je jakékoli moře, jezero, rybník, řeka, strouha, odvodňovací příkop nebo jiný otevřený vodní tok (bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje vodu) a cokoli na hřišti, co je podobné povahy. Veškerá půda a voda uvnitř vodní překážky jsou její součástí.

Pokud jsou hranice vodní překážky vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř vodní překážky a hranice vodní překážky je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení vodní překážky použity jak kolíky tak i čáry, pak kolíky vodní překážku označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice vodní překážky určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř vodní překážky. Hranice vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je ve vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující vodní překážku nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka 1: Kolíky a čáry, které označují vodní překážku nebo vyznačují její hranici, musí být žluté.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako vodní překážka.

Volné přírodní předměty (Loose Impediments)

Volné přírodní předměty“ jsou přírodní předměty jako

kameny, listy, snítky, větve a podobně,

trus,

červi, žížaly, hmyz a podobně, jejich zbytky a hromádky jimi způsobené, pokud nejsou:

upevněné nebo přirostlé,

pevně zapuštěné v zemi, nebo

ulpívající na míči.

Písek a volná zemina jsou volné přírodní předměty pouze na jamkovišti, ale nikde jinde.

Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda, nebo volný přírodní předmět.

 

Rosa a jinovatka nejsou volné přírodní předměty.

Výstroj (Equipment)

Výstroj“ je vše, co hráč používá, má na sobě nebo nese nebo co pro něj nese jeho partner nebo některý z jejich nosičů, kromě míče nebo míčů, které hráč hraje na právě hrané jamce, a malých předmětů, jako jsou mince nebo týčka, pokud jsou použity k označení polohy míče nebo k vyznačení prostoru, do kterého se má míč spustit.

 Výstroj zahrnuje golfový vozík (i motorizovaný).

Poznámka 1: Míč, kterým hráč hraje na právě hrané jamce, je považován za výstroj, jestliže byl zvednut a nebyl vrácen zpět do hry.

Poznámka 2: Pokud je vozík používán společně dvěma nebo více hráči, pak je tento vozík a vše v něm i na něm považován za výstroj jednoho z hráčů sdílejících vozík.

Pokud ovšem vozíkem pohybuje některý z hráčů (nebo partner takového hráče), kteří jej sdílejí, je tento vozík a vše v něm i na něm považováno za výstroj právě toho hráče. Jinak je tento vozík a vše v něm i na něm považováno za výstroj toho z hráčů, kteří vozík sdílejí, o jehož míč (nebo o míč jehož partnera) se v danou chvíli jedná.

Založení za míč (Addressing the Ball)

Hráč „ založí za míč“, jestliže přiloží hůl k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj.

Zapisovatel (Marker)

Zapisovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ve hře na rány zapisovala výsledky soutěžícího.

 Zapisovatelem může být spoluhráč. Zapisovatel není rozhodčí.

Závady (Obstructions)

Závada“ je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest, jakož i umělý led, kromě:

a. předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí;

b. jakékoli části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, která je mimo hřiště; a

c. všech konstrukcí prohlášených Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště.

 Závada je pohyblivá, jestliže může být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, bez nepřípustného zdržování hry a bez poškození. V opačném případě se jedná o nepohyblivou závadu.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, ve kterém prohlásí určitou pohyblivou závadu za nepohyblivou.

Ztracený míč (Lost Ball)

Míč je „ ztracený“, jestliže:

a. není nalezen nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráčova strana

nebo některý z jejích nosičů začal hledat; nebo

b. hráč zahrál ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží původní míč, nebo z místa, které je

blíže jamce než takovéto místo (viz Pravidlo 27-2b); nebo

c. hráč uvedl do hry jiný míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti podle Pravidla 26-1a, 27-1 nebo 28a; nebo

d. hráč uvedl do hry jiný míč, protože bylo známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (viz Pravidlo 18-1), nebo že se původní míč nachází v závadě (viz Pravidlo 24-3), v půdě v abnormálním stavu (viz Pravidlo 25-1c) nebo ve vodní překážce (viz Pravidlo 26-1b nebo c); nebo e. hráč zahrál ránu nahrazeným míčem.

Čas, po který hráč hrál nesprávným míčem, se nezapočítává do pětiminutového limitu povoleného pro hledání míče.

 
 Oddíl III - Pravidla hry

Hra

Pravidlo 1 - Hra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

1-1 Všeobecně

Golfová hra spočívá v hraní míčem holí z odpaliště do jamky jednou nebo více postupnými ranami  v souladu s Pravidly.  

1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek

Hráč nesmí (i) podniknout nic s úmyslem ovlivnit pohyb míče ve hře, ani (ii) změnit fyzické podmínky s úmyslem ovlivnit hru na jamce .  

Výjimky:

1. Úkon, který je výslovně povolen nebo zakázán jiným Pravidlem, se řeší podle tohoto Pravidla, nikoli podle Pravidla 1-2.

2. Úkon, jehož cílem je výhradně péče o hřiště, není porušením Pravidla 1-2.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

*V případě závažného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat.

Poznámka 1: Hráč se dopustí závažného porušení Pravidla 1-2, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že svým jednáním, kterým porušil toto Pravidlo, umožnil sobě nebo jinému hráči získat významnou výhodu, nebo že jiný hráč, kromě jeho partnera, byl významně znevýhodněn.

Poznámka 2: Ve hře na rány, pokud nejde o závažné porušení a z něj vyplývající diskvalifikaci, musí hráč, který porušil Pravidlo 1-2 ovlivněním pohybu svého vlastního míče, hrát míč z místa, kde ho zastavil, nebo v případě, že ho vychýlil, z místa, kde se míč zastavil. Pokud byl pohyb hráčova míče úmyslně ovlivněn spoluhráčem nebo jiným vnějším vlivem, platí pro hráče ustanovení Pravidla 1-4 (viz Poznámka u Pravidla 19-1).

1-3. Dohoda o nedodržování Pravidel

Hráči se nesmí dohodnout na nedodržení libovolného Pravidla ani na neudělení trestu za porušení Pravidel.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-3:

Hra na jamky - diskvalifikace obou stran,

Hra na rány - diskvalifikace všech soutěžících, kteří toto Pravidlo poruší.

(Dohoda o hraní mimo pořadí ve hře na rány - viz Pravidlo 10-2c.)

1-4. Situace, na které Pravidla nepamatují

Jestliže sporný případ nelze rozhodnout podle Pravidel,  mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti.

Pravidlo 2 - Hra na jamky

 
 Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou.  Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

2-1. Všeobecně

Zápas je hrou jedné strany  proti druhé. Pokud Soutěžní výbor  nestanoví jinak, hraje se zápas na jedno stanovené kolo.  

V jamkové hře se hraje o jednotlivé jamky.

Pokud není v Pravidlech  stanoveno jinak, vyhrává jamku strana,  která zahraje míč do jamky  menším počtem ran.

V zápase hraném s hendikepy vyhrává jamku strana,  jejíž čistý výsledek je nižší.

Stav zápasu se vyjadřuje pomocí těchto výrazů: strana „vede" o tolik a tolik jamek (holes up), strany  jsou „nerozhodně" (all square) a tolik a tolik jamek „zbývá ke hraní" (to play).

 Strana  nemůže prohrát (je „dormie"), jestliže vede o tolik jamek, kolik jich zbývá ke hraní.

2-2. Půlení jamky

Jamka je půlena, jestliže obě strany  zahrají míč do jamky  stejným počtem ran.

Jestliže je hráči udělen nějaký trest poté, co již dohrál jamku, a soupeři zbývá právě jedna rána  k půlení jamky, je jamka půlena.

2-3. Vítěz zápasu

Zápas vyhrává strana,  která vede o více jamek, než zbývá ke hraní.

V případě nerozhodného zápasu může Soutěžní výbor  prodloužit stanovené kolo  o tolik jamek, kolik jich je třeba k rozhodnutí zápasu.

2-4. Darování příští rány, jamky nebo zápasu

Hráč může soupeři darovat zápas kdykoli před jeho zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat jamku kdykoli před jejím zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat příští ránu, kdykoli je soupeřův míč v klidu. Má se za to, že soupeř zahrál míč do jamky  svou příští ranou. Míč může odstranit kterákoli strana.

Darování nemůže být odmítnuto nebo odvoláno.

(Míč přesahuje okraj jamky - viz Pravidlo 16-2)

2-5. Pochybnosti o postupu, Spory a nároky

Jestliže vznikne v jamkové hře mezi hráči pochybnost nebo spor, může hráč vznést nárok. Jestliže není v přijatelném čase dosažitelný oprávněný zástupce Soutěžního výboru,  musí hráči pokračovat v zápase bez zdržování.

 Soutěžní výbor  může posoudit nárok jen tehdy, jestliže hráč vznášející nárok uvědomí svého soupeře, (i) že vznáší nárok, nebo že požaduje rozhodnutí, (ii) o okolnostech situace, na kterých zakládá svůj nárok nebo požadavek rozhodnutí.

Nárok vztahující se k některé z předchozích jamek zápasu může Soutěžní výbor  posoudit, pouze pokud je založen na skutečnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok dříve známy, a tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci (Pravidla 6-2a a 9). Takový nárok musí být vznesen včas.

 Soutěžní výbor  nemůže posoudit žádný pozdější nárok poté, co byl oficiálně vyhlášen výsledek zápasu, ledaže je Soutěžní výbor  přesvědčen, že (i) tento nárok je založen na okolnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok známy před oficiálním vyhlášením výsledku zápasu , (ii) tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci a že (iii) soupeř podal tuto nesprávnou informaci vědomě. Pro posouzení takovéhoto nároku není dáno žádné časové omezení.

Poznámka 1: Hráč může ignorovat porušení Pravidel svým soupeřem, pokud nedojde k dohodě stran ohledně nedodržování Pravidel (Pravidlo 1-3).

Poznámka 2: Pokud má hráč ve hře na jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, nemůže dohrát jamku dvěma míči.

2-6. Všeobecný trest

Pokud není stanoveno jinak, je trestem za porušení Pravidel v jamkové hře ztráta jamky.

   

Pravidlo 3 - Hra na rány

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou.  Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

3-1. Všeobecně; Vítěz

Soutěž ve hře na rány spočívá v tom, že soutěžící postupně odehrají všechny jamky stanoveného kola nebo kol a pro každé kolo odevzdají výsledkový lístek, na kterém je pro každou jamku zapsán hrubý výsledek. Každý soutěžící hraje proti všem ostatním soutěžícím v dané soutěži.

Vítězem je soutěžící, který zahraje stanovené kolo  nebo kola na nejnižší počet ran.

Vítězem hendikepové soutěže je hráč, jehož čistý výsledek stanoveného kola  nebo kol je nejnižší.

3-2. Nedohrání jamky

Hráč je diskvalifikován, jestliže nedohraje některou jamku a nenapraví svůj omyl dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště,  nebo v případě poslední jamky kola, než opustí jamkoviště.  

3-3. Pochybnosti o postupu

a. Postup

Pokud má soutěžící ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči.

Předtím než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí soutěžící oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to Pravidla  dovolí.

Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru  před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

Poznámka: Jestliže soutěžící podnikne další kroky předtím, než začne danou situaci řešit, Pravidlo 3-3 se neuplatní. Započítává se výsledek dosažený původním míčem. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítá se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry a to i když Pravidla nepřipouštějí postup použitý pro tento míč. Soutěžící není nicméně potrestán za hru druhým míčem a trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče se nezapočítávají.

b. Určení výsledku jamky

(i)

Jestliže byl míč, který si soutěžící předem zvolil, aby se mu započítával, zahrán v souladu s Pravidly,  je výsledkem soutěžícího na dané jamce výsledek dosažený tímto míčem. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla  připouštějí postup použitý pro tento míč.

(ii)

Jestliže soutěžící předem neoznámí, že hodlá dohrát jamku dvěma míči nebo který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud byl původní míč zahrán v souladu s Pravidly.

Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, pokud byl tento míč zahrán v souladu s Pravidly.  Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla  připouštějí postup použitý pro tento míč.

Poznámka 1: Jestliže soutěžící hraje druhý míč podle Pravidla 3-3, pak se rány  zahrané následně po aplikaci tohoto Pravidla míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány  obdržené výhradně při hraní tohoto míče, nezapočítávají.

Poznámka 2: Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem  podle Pravidla 27-2.

3-4. Odmítnutí podrobit se Pravidlu

Hráč je diskvalifikován, jestliže se odmítne podrobit Pravidlu, které se dotýká práv jiného hráče.

3-5. Všeobecný trest

Jestliže není stanoveno jinak, jsou trestem za porušení Pravidel  ve hře na rány dvě trestné rány.

 

Hole a míč

 R&A  si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se holí a míčů (viz Dodatky II a III), jakož i vydávat a měnit výklady těchto Pravidel.

Pravidlo 4 - Hole

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.  

Výrobce by měl zaslat R&A  vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům.

Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek poslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům  nevyhovuje.

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

4-1. Tvar a provedení holí

a. Všeobecně

Hráčovy hole musí vyhovovat tomuto Pravidlu a ustanovením, specifikacím a výkladům uvedeným v Dodatku II.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) vyžadovat, aby hlava hole každého drajvru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, byla uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů" (List of Conforming Driver Heads), vydávaném R&A.  

b. Opotřebení a změny

Jestliže vyhovuje Pravidlům  nová hůl, vyhovuje jim i po normálním opotřebení. Jakákoli část hole, která byla úmyslně změněna, je považována za novou a musí Pravidlům  vyhovovat ve svém změněném stavu.

4-2. Změna herních vlastností hole a cizí materiál

a. Změna herních vlastností hole

Herní vlastnosti hole nesmí být v průběhu stanoveného kola  záměrně změněny seřízením ani jiným způsobem.

b. Cizí materiál

Na líc hole nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem ovlivnit pohyb míče.

*TREST ZA TO, ŽE HRÁČ NESE HŮL PORUŠUJÍCÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:

Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány - v případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford - Viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1b.

*Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese, jsou v rozporu s Pravidlem 4-1 nebo 4-2, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

 

TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2:

Diskvalifikace.

4-3. Poškozené hole: oprava a výměna

 

a. Poškození v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola  k poškození hráčovy hole v důsledku normální hry, může hráč:

(i)

používat takto poškozenou hůl po zbytek stanoveného kola,  nebo

(ii

bez nepřípustného zdržování hry ji opravit nebo ji nechat opravit, nebo

(iii) jako další možnost, pouze pokud je hůl nezpůsobilá ke hře, nahradit ji jakoukoli jinou holí. Výměna hole nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3a:

Viz trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b a Pravidla 4-4c.

Poznámka: Hůl je nezpůsobilá ke hře, jestliže je podstatně poškozena, např. násada je nalomena, podstatným způsobem ohnuta nebo dojde k jejímu zlomení, dojde k uvolnění, odpadnutí či podstatné deformaci hlavy hole; nebo se uvolní držadlo. Hůl není nezpůsobilá ke hře pouze proto, že došlo ke změně úhlu přiložení hlavy hole

k zemi nebo k náklonu líce hole nebo je hlava hole poškrábaná.

b. Jiné poškození než v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola  k poškození hráčovy hole jinak než v důsledku normální hry, přičemž se hůl stane nevyhovující nebo dojde ke změně jejích herních vlastností, nesmí hráč následně tuto hůl během kola použít ani vyměnit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3b:

Diskvalifikace.

c. Poškození před zahájením kola

Hráč může používat hůl, která byla poškozena před zahájením kola, pokud takto poškozená hůl vyhovuje Pravidlům.

Poškození hole, ke kterému došlo před zahájením kola, může být opraveno během kola, pokud se tím nezmění herní vlastnosti hole a nepřípustně se nezdrží hra.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3c:

Viz trest za porušení Pravidla 4-1 nebo 4-2.

(Nepřípustné zdržování - viz Pravidlo 6-7)

4-4. Přípustný počet holí

a. Výběr a doplnění holí

Hráč nesmí zahájit stanovené kolo  s více než 14 holemi. Během tohoto kola pak smí hráč používat pouze takto zvolené hole. Pouze pokud začal kolo s méně než 14 holemi, může hráč doplnit libovolný počet holí, pokud tím celkový počet jeho holí nepřesáhne 14.

Doplnění hole nebo holí nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj .  

b. Partneři mohou sdílet hole

 Partneři  mohou sdílet hole, pokud celkový počet všech jejich holí nepřesahuje 14.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4a nebo b, BEZ OHLEDU NA POČET PŘEBYTEČNÝCH HOLÍ:

Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány - v případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní právě dohrané jamky, a trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b se tak nevztahuje na následující jamku.

Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1a.

  

Stableford - Viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1b.

c. Vyřazení přebytečné hole ze hry

Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese nebo používá, jsou v rozporu s Pravidlem 4-3a(iii) nebo Pravidla 4-4, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče  ve hře na rány. Tuto hůl nebo hole pak po zbytek stanoveného kola  hráč nesmí použít.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4c:

Diskvalifikace.

Pravidlo 5 - Míč

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho míč vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek míče, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda tento míč vyhovuje Pravidlům.

Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením míče na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že míč Pravidlům nevyhovuje.

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky

23-37.

5-1. Všeobecně

Míč, který hráč používá, musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Dodatku III.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) vyžadovat, aby míč, který hráč používá, byl na aktuálním „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls), vydávaném R&A.

5-2. Cizí materiál

Na míč, kterým hráč hraje, nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem změnit jeho herní vlastnosti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-1 nebo 5-2:

Diskvalifikace.

5-3. Míč nezpůsobilý ke hře

Míč je nezpůsobilý ke hře, jestliže je viditelně naseknutý, prasklý nebo deformovaný. Míč není nezpůsobilý ke hře jen proto, že na něm lpí bláto nebo jiný materiál, že je jeho povrch odřený nebo poškrábaný nebo že je jeho nátěr poškozený nebo jinak zbarvený.

Jestliže se hráč domnívá, že se jeho míč stal během hraní právě hrané jamky nezpůsobilým ke hře, může míč beztrestně zvednout, aby se o tom přesvědčil.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři ve hře na jamky nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli  nebo spoluhráči, aby míč také prozkoumal a aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 5-3, nesmí být očištěn.

Jestliže hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo jestliže zvedne míč, aniž by měl důvod se domnívat, že se tento stal nezpůsobilým ke hře během hraní právě hrané jamky, je potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se zjistí, že míč se stal nezpůsobilým ke hře během hraní právě hrané jamky, může jej hráč nahradit jiným míčem, který umístí na místo, kde ležel původní míč. Jinak musí vrátit původní míč na původní místo.

Jestliže hráč nahradí míč, aniž by tak směl učinit, a zahraje s tímto nesprávně nahrazeným míčem ránu, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 5-3, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla

nebo podle Pravidla 15-2.

Jestliže se míč rozpadne následkem úderu, rána  se nepočítá a hráč musí beztrestně hrát nový míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5).

 

 

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-3:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 5-3, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka 1: Jestliže soupeř, zapisovatel  nebo spoluhráč  mají námitky proti nezpůsobilosti míče, musí je vznést dříve, než hráč odehraje jiný míč.

Poznámka 2: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

(Očištění míče zvednutého z jamkoviště  nebo podle jiného Pravidla - viz Pravidlo 21)

 

Povinnosti hráče

Pravidlo 6 - Hráč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

6-1. Pravidla

Hráč a jeho nosič sami odpovídají za svou znalost Pravidel. Jestliže nosič během stanoveného kola jakkoli poruší Pravidla, obdrží příslušný trest hráč.

6-2. Hendikep

a. Hra na Jamky

Před zahájením zápasu v soutěži hrané s hendikepy by si hráči měli navzájem zjistit své hendikepy. Jestliže hráč oznámí vyšší hendikep, než na jaký má nárok, a začne s ním hrát zápas, a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je diskvalifikován. Jinak musí hrát s oznámeným hendikepem.

b. Hra na rány

V každém kole soutěže hrané s hendikepy musí soutěžící před odevzdáním výsledkového lístku Soutěžnímu výboru  zajistit, aby na něm byl uveden jeho hendikep. Jestliže hráč odevzdá výsledkový lístek (Pravidlo 6-6b), na kterém není uveden žádný hendikep nebo je něm uveden hendikep vyšší, než na jaký má nárok, a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je hráč v soutěži hrané s hendikepy diskvalifikován; jinak platí dosažený výsledek.

Poznámka: Hráč sám odpovídá za svou znalost toho, na kterých jamkách dává nebo dostává hendikepové rány.

6-3. Čas startu a skupiny

a. Čas startu

Hráč musí odstartovat v čase určeném Soutěžním výborem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3a:

Pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, je trestem za pozdní příchod ztráta první jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. Jinak je trestem za porušení tohoto Pravidla diskvalifikace.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámka 2 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámka 2 u Pravidla 32-1b.

Výjimka: Pokud Soutěžní výbor usoudí, že hráči zabránily ve včasném startu výjimečné okolnosti, neobdrží hráč žádný trest.  

b. Skupiny

 

 

Ve hře na rány musí soutěžící zůstat po celé kolo v té skupině, do které byl Soutěžním výborem  zařazen, ledaže Soutěžní výbor  povolí nebo schválí změnu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3b:

Diskvalifikace.

(Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči - viz Pravidla 30-3a a 31-2)

6-4. Nosič

Hráči smí pomáhat nosič, ale hráč smí v každém okamžiku mít pouze jednoho nosiče.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-4:

Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest

v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány - V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford - viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1b.

* Hráč, který měl v rozporu s tímto Pravidlem více než jednoho nosiče, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola  již v žádném okamžiku neměl více než jednoho nosiče. Jinak je hráč diskvalifikován.

Poznámka:  Soutěžní výbor  může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat používání nosičů  nebo omezit hráčův výběr nosiče.  

6-5. Míč

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

6-6. Výsledky ve hře na rány

a. Zapisování výsledků

Po každé jamce by měl zapisovatel společně se soutěžícím zkontrolovat jeho výsledek a zaznamenat jej do výsledkového lístku. Po skončení kola musí zapisovatel výsledkový lístek podepsat a předat jej soutěžícímu.

Jestliže výsledky zapisovalo více zapisovatelů, musí každý z nich podepsat tu část, za kterou odpovídá.

b. Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

Po skončení kola by měl soutěžící zkontrolovat svůj výsledek na každé jamce a případné sporné body vyřešit se Soutěžním výborem. Soutěžící musí zajistit, aby zapisovatel nebo zapisovatelé podepsali výsledkový lístek, sám jej podepsat a odevzdat Soutěžnímu výboru co nejdříve je to možné.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-6b:

Diskvalifikace.

c. Změna výsledků

Na výsledkovém lístku, který již soutěžící odevzdal Soutěžnímu výboru, nelze provést žádnou změnu.

d. Nesprávný výsledek na jamce

 Soutěžící sám odpovídá za správnost výsledků jednotlivých jamek zaznamenaných na výsledkovém lístku.

Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je nižší, než je skutečný výsledek, je soutěžící diskvalifikován.

Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je vyšší, než je skutečný výsledek, platí odevzdaný výsledek.

Poznámka 1: Za správné sečtení výsledků a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku odpovídá Soutěžní výbor - viz Pravidlo 33-5.

Poznámka 2: Ve hře na rány  čtyřmi míči,  viz také Pravidla 31-3 a 31-7a.

6-7. Nepřípustné zdržování, pomalá hra

Hráč musí hrát bez nepřípustného zdržování a v souladu s tempem hry, pokud Soutěžní výbor takové tempo stanoví. Mezi dokončením jamky a odehráním z následujícího odpaliště nesmí hráč nepřípustně zdržovat hru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-7:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Soutěže proti bogey a proti par - viz Poznámka 2 u Pravidla 32-1a.

Stableford - viz Poznámka 2 u Pravidla 32-1b.

Další následné porušení - diskvalifikace.

Poznámka 1: Jestliže hráč nepřípustně zdržuje hru mezi jamkami, zdržuje tím hru na následující jamce a trest se vztahuje na tuto jamku, kromě soutěží proti bogey, proti par a Stableford (viz Pravidlo 32).

Poznámka 2: Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit tempo hry, včetně maximálního povoleného času k odehrání stanoveného kola,  jamky nebo rány.

Ve hře na jamky může Soutěžní výbor v rámci takové podmínky upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:

První porušení - ztráta jamky;

Druhé porušení - ztráta jamky;

Další následné porušení - diskvalifikace.

Ve hře na rány může Soutěžní výbor v rámci takové podmínky upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:

První porušení - jedna trestná rána;

Druhé porušení - dvě trestné rány;

Další následné porušení - diskvalifikace.

6-8. Přerušení hry, Obnovení hry

a. Kdy je povoleno

Hráč nesmí přerušit hru kromě případů, kdy:

(i) hru přeruší Soutěžní výbor;

(ii) se obává nebezpečí blesku;

(iii) požaduje rozhodnutí Soutěžního výboru o sporné otázce (viz Pravidla 2-5 a 34-3); nebo

(iv) má pro to jiný dobrý důvod, např. náhlé onemocnění.

Špatné počasí není samo o sobě dostatečným důvodem pro přerušení hry.

Jestliže hráč přeruší hru bez výslovného svolení Soutěžního výboru,  musí to Soutěžnímu výboru ohlásit co nejdříve je to možné. Pokud tak učiní a Soutěžní výbor uzná jeho důvod za dostatečný, není potrestán. Jinak je hráč diskvalifikován.

Výjimka ve hře na jamky: Hráči, kteří přeruší zápas v jamkové hře po vzájemné dohodě, nejsou diskvalifikováni, pokud tím nezdrží celou soutěž.

Poznámka: Opuštění hřiště neznamená samo o sobě přerušení hry.

b. Postup při přerušení hry Soutěžním výborem

Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem a hráči v zápase nebo ve skupině jsou právě mezi dvěma jamkami, nesmí začít hrát dříve, než Soutěžní výbor nařídí obnovení hry. Jestliže již začali hrát jamku, mohou hru okamžitě přerušit nebo v ní pokračovat, pokud tak učiní bez zdržování. Jestliže se rozhodnou pokračovat, mohou hru

přerušit ještě před dohráním jamky. Po dohrání jamky musí být hra přerušena v každém případě.

Hráči musí pokračovat ve hře, jakmile Soutěžní výbor nařídí obnovení hry.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8b:

Diskvalifikace.

Poznámka:  Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit, že v potenciálně nebezpečných situacích musí být hra přerušena okamžitě, jakmile to Soutěžní výbor  nařídí. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí uvedeného trestu podle Pravidla 33-7.

 

 

c. Zvednutí míče při přerušení hry

Jestliže hráč přeruší hru podle Pravidla 6-8a během hraní jamky, může svůj míč beztrestně zvednout, pouze pokud byla hra přerušena Soutěžním výborem nebo pokud pro zvednutí míče existuje dobrý důvod. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu. Jestliže hráč přeruší hru a zvedne svůj míč bez výslovného

svolení Soutěžního výboru, musí při svém ohlášení Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-8) ohlásit i zvednutí míče.

Jestliže hráč zvedne svůj míč bez dobrého důvodu, neoznačí před zvednutím jeho polohu nebo neohlásí toto zvednutí míče, je potrestán jednou trestnou ranou.

d. Postup při obnovení hry

Hra musí být obnovena tam, kde byla přerušena, a to i když je obnovena až následujícího dne. Předtím, než nebo jakmile je hra obnovena, musí hráč postupovat následovně:

(i) jestliže hráč zvedl svůj míč, přičemž k tomu byl dle Pravidla 6-8c oprávněn, musí umístit na místo, ze kterého byl zvednut původní míč, buď původní míč, nebo nahrazený míč. Jinak musí vrátit na původní místo původní míč;

(ii) jestliže hráč svůj míč nezvedl, přičemž k tomu byl podle Pravidla 6-8c oprávněn, může svůj míč zvednout, očistit a vrátit na původní místo nebo jej nahradit  jiným míčem na místě, ze kterého byl zvednut původní míč.

Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu; nebo

(iii) jestliže došlo během přerušení hry k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu (včetně větrem nebo vodou), musí hráč umístit míč nebo předmět označující jeho polohu na místo, ze kterého byly původnímíč nebo předmět označující jeho polohu přesunuty.

Poznámka: Jestliže není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo. Ustanovení Pravidla 20-3c neplatí.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8d:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 6-8d, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 6-8c.

Pravidlo 7 - Cvičení

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

7-1. Před kolem nebo mezi koly

a. Hra na jamky

Ve dnech, kdy se koná soutěž ve hře na jamky, smí hráč na hřišti, na němž se soutěž koná, před kolem cvičit.

b. Hra na rány

Ve dnech, kdy se koná soutěž nebo rozehrávka ve hře na rány, nesmí soutěžící před kolem nebo před rozehrávkou cvičit na hřišti, na němž se soutěž koná, ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na tomto hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Pokud se dvě nebo více kol soutěže ve hře na rány hraje v po sobě jdoucích dnech, nesmí soutěžící mezi těmito koly cvičit na žádném hřišti,  na kterém se ještě bude hrát, ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na žádném takovém hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Před zahájením kola nebo rozehrávky je povoleno cvičné patování nebo přihrávání na prvním odpališti nebo blízko něj, jakož i na libovolné cvičné ploše.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-1b:

Diskvalifikace.

Poznámka:  Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat cvičení na hřišti v libovolný den soutěže ve hře na jamky nebo povolit cvičení na hřišti  nebo na části hřiště (Pravidlo 33-2c) v libovolný den nebo mezi koly soutěže ve hře na rány.

7-2. Během kola

Během hraní jamky nesmí hráč zahrát cvičnou ránu.

Mezi dvěma jamkami nesmí hráč zahrát cvičnou ránu s výjimkou cvičného patování nebo přihrávání na:

a.  jamkovišti naposledy hrané jamky;

b.  (ii) libovolném cvičném jamkovišti; nebo

c.  odpališti následující jamky v kole;

nebo blízko nich, pokud taková cvičná rána  není hrána z překážky a pokud se tím nepřípustně nezdržuje hra (Pravidlo 6-7).

 Rány zahrané při pokračování hry na jamce, jejíž výsledek je již rozhodnut, nejsou považovány za cvičné rány.

Výjimka: Jestliže byla hra přerušena Soutěžním výborem,  smí hráč před obnovením hry cvičit (a) podle tohoto Pravidla, (b) kdekoli mimo území  hřiště,  na kterém se soutěž koná, a (c) podle dalších povolení Soutěžního výboru.  

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány

V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Poznámka 1: Cvičný švih není cvičná rána a hráč jej může provést kdekoli, pokud při tom neporuší Pravidla.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat:

(a) cvičení na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo blízko něj a

(b) kutálení míče po jamkovišti naposledy hrané jamky.

Pravidlo 8 - Rada, Ukázání směru hry

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

8-1. Rada

Během stanoveného kola hráč nesmí:

(a) dát radu nikomu, kdo ve stejné soutěži právě hraje na hřišti,  kromě svého partnera; nebo (b) požádat o radu někoho jiného než svého partnera nebo některého z jejich nosičů.

8-2. Ukázání směru hry

a. Jinde než na jamkovišti

Jinde než na jamkovišti si hráč může nechat kýmkoli ukázat směr hry, avšak během provádění úderu nesmí být nikdo hráčem postaven ve směru hry nebo blízko něj nebo v prodloužení tohoto směru za jamku. Jakákoli značka umístěná hráčem nebo s jeho vědomím k označení směru hry  musí být před úderem odstraněna.

Výjimka: Obsluhovaná nebo držená praporková tyč - viz Pravidlo 17-1.

b. Na jamkovišti

Jestliže je hráčův míč na jamkovišti, může hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů před zahráním patu, avšak nikoli během úderu, ukázat dráhu patu. Nesmí se však při tom dotknout jamkoviště. Nikam nesmí být umístěna žádná značka ukazující dráhu patu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže družstev (Pravidlo 33-1) dovolit každému družstvu určit si jednu osobu s právem dávat rady členům tohoto družstva (včetně ukázání dráhy patu). Soutěžní výbor může  

 

stanovit podmínky vztahující se ke jmenování a povolenému chování takové osoby. Tato osoba musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru.  

Pravidlo 9 - Informace o počtu ran

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

9-1. Všeobecně

Počet ran, které hráč odehrál, zahrnuje všechny obdržené trestné rány.

9-2. Hra na jamky

a. Informace o počtu ran

 Soupeř má právo si kdykoli během hraní jamky zjistit od hráče počet ran, které hráč odehrál, a po dohrání jamky celkový počet ran odehraných hráčem na právě dokončené jamce.

b. Nesprávná informace

Hráč nesmí svému soupeři podat nesprávnou informaci. Jestliže tak učiní, ztrácí jamku.

Hráč podá nesprávnou informaci, jestliže:

(i) neoznámí svému soupeři co nejdříve je to možné, že obdržel nějaký trest, ledaže (a) je zjevné, že postupuje podle Pravidla, které zahrnuje trest, a soupeř to pozoruje, nebo (b) napraví tuto chybu před tím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo

(ii) během hraní jamky sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně počtu ran, které odehrál, a tuto chybu nenapraví před tím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo

(iii) sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně celkového počtu ran, které odehrál na právě dokončené jamce, a ovlivní tak soupeřovu představu o výsledku jamky, ledaže tuto chybu napraví před tím, než libovolný z hráčů zahraje ránu z následujícího odpaliště nebo v případě poslední jamky zápasu, než všichni hráči opustí jamkoviště.  

Hráč podá nesprávnou informaci i tehdy, jestliže opomine započítat trest, jehož si nebyl vědom. Hráč sám odpovídá za svou znalost Pravidel.

9-3. Hra na rány

Jestliže soutěžící obdržel nějaký trest, měl by to, oznámit svému zapisovateli, co nejdříve je to možné.

Pravidlo 10 - Pořadí ve hře

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

10-1. Hra na jamky

a. Při zahájení jamky

 Strana,  která má přednost na prvním odpališti,  je určena startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být stanovena losem.

 Strana,  která vyhrála jamku, má přednost na následujícím odpališti.  Jestliže byla předchozí jamka půlena, má přednost ta strana,  která měla přednost na předcházejícím odpališti.  

b. Během hraní jamky

Poté co oba hráči začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky.  Jestliže jsou oba míče od jamky vzdáleny stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči  jamce,  měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

 

 Výjimka: Pravidlo 30-3b (Hra na jamky  o nejlepší míč nebo čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže hráč nebude hrát původní míč, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže zahraje hráč, ačkoli měl hrát jeho soupeř, není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč tuto ránu zrušil a hrál ve správném pořadí beztrestně míč z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5).

10-2. Hra na rány

a. Při zahájení jamky

Hráč, který má přednost na prvním odpališti,  je určen startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být určena losem.

Hráč s nejnižším výsledkem na jamce má přednost na následujícím odpališti.  Po něm hraje soutěžící s druhým nejnižším výsledkem a tak dále. Jestliže mají dva nebo více soutěžících na jamce stejný výsledek, hrají na následujícím odpališti ve stejném pořadí, v jakém hráli na předcházejícím odpališti.

Výjimka: Pravidlo 32-1 (Hendikepové soutěže proti par, proti bogey a Stableford).

b. Během hraní jamky

Poté co soutěžící začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je nejdále od jamky. Jestliže dva nebo více míčů je od jamky vzdáleno stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce,  měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimky: Pravidlo 22 (Míč napomáhá nebo překáží ve hře) a 31-4 (Hra na rány  čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže soutěžící nebude hrát původní míč, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže soutěžící zahraje mimo pořadí, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží. Pokud však Soutěžní výbor zjistí, že se soutěžící dohodli hrát mimo pořadí, aby tím některý z nich získal výhodu, jsou tito soutěžící diskvalifikováni.

(Zahrání rány, zatímco se pohybuje jiný míč po úderu na jamkovišti - viz Pravidlo 16-1f)

(Nesprávné pořadí ve čtyřhře na rány - viz Pravidlo 29-3)

10-3. Provizorní míč nebo druhý míč z odpaliště

Jestliže hráč hraje z odpaliště provizorní míč nebo druhý míč, musí tak učinit teprve poté, co jeho soupeř nebo spoluhráč  odehraje svou první ránu. Jestliže se více hráčů rozhodne hrát provizorní míč z odpaliště nebo musí z odpaliště hrát další míč, musí se zachovat původní pořadí ve hře. Jestliže hráč odehraje provizorní míč nebo druhý míč mimo pořadí, platí Pravidlo 10-1c nebo 10-2c.

Pravidlo 11 - Odpaliště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

11-1. Nasazení míče

Když hráč uvádí do hry míč na odpališti,  musí jej zahrát z odpaliště, a to z povrchu odpaliště  nebo z vyhovujícího týčka (viz Dodatek IV), které je umístěno na povrchu země nebo zapíchnuto v něm.

Pro účely tohoto Pravidla zahrnuje povrch odpaliště také nerovnost terénu (ať už vytvořenou hráčem, či jinak), jakož i písek nebo jiný přírodní materiál (ať už umístěný hráčem, či jinak).

 

 

Jakmile hráč odehraje míč nasazený na nevyhovujícím týčku nebo nasazený způsobem ,který nevyhovuje Pravidlům, je diskvalifikován.

Hráč může stát mimo odpaliště a hrát míč z odpaliště.  

11-2. Značky na odpališti

Před tím, než hráč zahraje kterýmkoli míčem z odpaliště  právě hrané jamky první ránu, jsou značky na odpališti považovány za pevně umístěné. Jestliže jimi za těchto okolností hráč pohne nebo jimi umožní pohnout proto, aby mu nepřekážely v postoji,  prostoru zamýšleného švihu nebo směru hry, je potrestán za porušení Pravidla 13-2.

11-3. Míč padající z týčka

Jestliže míč, který není dosud ve hře, spadne z týčka nebo jej z týčka shodí hráč při založení za míč, může se míč znovu beztrestně nasadit. Nicméně pokud za těchto okolností hráč provede úder, a to bez ohledu na to, zda se míč pohybuje či nikoli, není to trestné, ale tento úder se počítá.

11-4. Hra odjinud než z odpaliště

a. Hra na jamky

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště,  není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč svou ránu zrušil a beztrestně hrál nový míč z odpaliště.  

b. Hra na rány

Jestliže soutěžící začne hrát jamku odjinud než z odpaliště,  je potrestán dvěma trestnými ranami a musí začít hrát znovu z odpaliště.  

Jestliže soutěžící neopraví svou chybu předtím, než zahraje ránu z následujícího odpaliště,  nebo v případě poslední jamky kola před opuštěním jamkoviště neoznámí svůj úmysl tuto chybu napravit, je diskvalifikován.

 Rána zahraná míčem odjinud než z odpaliště ani žádné další rány zahrané soutěžícím na dané jamce předtím, než opraví tuto chybu, se do výsledku nezapočítávají.

11-5. Hra z nesprávného odpaliště

Platí ustanovení Pravidla 11-4.

Hraní míče

Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

12-1. Viditelnost míče; Hledání míče

Hráč nemá nutně právo na to, aby při úderu viděl svůj míč.

Při hledání svého míče může hráč kdekoli na hřišti ohnout dlouhou trávu, rákosí, křoví, vřes a podobný porost nebo se jich dotknout, ale jen natolik, aby mohl najít nebo identifikovat svůj míč, a pouze pokud si při tom nezlepší polohu míče, prostor zamýšleného postoje nebo švihu nebo směr hry; jestliže se přitom míč pohne, platí ustanovení Pravidla 18-2a, kromě případů a-d uvedených dále v tomto Pravidle.

Kromě způsobů hledání a identifikace míče, které jsou Pravidly jinak povoleny, může hráč hledat či identifikovat míč následovně:

a. Hledání nebo identifikace míče přikrytého pískem

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč kdekoli na hřišti je přikryt pískem do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout písku nebo ho odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč co nejvěrněji obnovit jeho původní polohu tak, že vrátí písek zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování písku během hledání nebo identifikace míče, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo a jeho poloha musí být obnovena.

Při obnovování polohy míče podle tohoto Pravidla může hráč ponechat malou část míče viditelnou.

 

 

b. Hledání nebo identifikace míče přikrytého volnými přírodními předměty v překážce

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč v překážce je přikryt volnými přírodními předměty do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout volných přírodních předmětů  nebo je odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč vrátit volné přírodní předměty zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování volných přírodních předmětů během hledání nebo identifikace míče, platí ustanovení Pravidla 18-2a; pokud se míč pohne při vracení volných přírodních předmětů zpět, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Pokud byl míč zcela přikryt volnými přírodními předměty, musí hráč míč opět přikrýt, nicméně může ponechat malou část míče viditelnou.

c. Hledání míče ve vodě ve vodní překážce

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč leží ve vodě ve vodní překážce, může to zkoumat za pomoci hole nebo jiným způsobem. Pokud se míč při takovém zkoumání pohne, musí se míč vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 26-1. Pokud míč, který se pohnul, nebyl ve vodě, nebo pokud s ním hráč náhodou pohnul jinak než v přímé souvislosti s uvedeným zkoumáním, platí ustanovení Pravidla 18-2a.

d. Hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu

Jestliže se při hledání náhodou pohne míčem, který je v závadě, na závadě nebo v půdě v abnormálním stavu, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace. I když hráč vrátí míč na původní místo, může poté postupovat podle Pravidla

24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace, pokud na to má nárok.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-1:

 Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry - viz Pravidlo 13-2)

12-2. Zvednutí míče za účelem identifikace

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

Jestliže se hráč domnívá, že míč v klidu je jeho, přičemž ho nemůže identifikovat, může ho za účelem identifikace beztrestně zvednout. Právo zvednout míč za účelem identifikace má hráč navíc k možnostem, které mu poskytuje

Pravidlo 12-1.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři ve hře na jamky nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 12-2, nesmí být očištěn více, než je k identifikaci nutné.

Jestliže jde o hráčův míč a hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo zvedne svůj míč k identifikaci, aniž k tomu má dobrý důvod, je potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže je zvednutý míč skutečně hráčův, musí jej vrátit na původní místo. Pokud tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 12-2, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.  

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 12-2, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

 

 

13-1. Všeobecně

Míč se musí hrát, jak leží, pokud Pravidla nestanoví jinak.

(Míč v klidu se pohne - viz Pravidlo 18.)

13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Hráč si nesmí zlepšit ani nikomu dovolit, aby mu zlepšil:

pozici nebo polohu míče,

prostor zamýšleného postoje nebo švihu,

směr hry ani jeho přiměřené prodloužení za jamku, nebo

prostor, do kterého bude spouštět nebo umisťovat míč,

a to žádným z následujících způsobů:

 

přitlačením hole k zemi,

odsunutím, ohnutím nebo zlomením čehokoli rostoucího nebo upevněného (včetně nepohyblivých závad a objektů označujících hranice hřiště),

vytvořením nebo odstraněním nerovnosti povrchu,

odstraněním nebo stlačením písku, volné zeminy, vráceného drnu nebo jiného vyseknutého kusu trávníku, nebo

odstraněním rosy, jinovatky nebo vody.

 

Hráč není nicméně potrestán, pokud se tak stane:

lehkým přiložením hole k zemi při založení za míč,

při řádném zaujímání postoje,  

při provádění úderu  nebo při nápřahu k úderu, pokud hráč úder dokončí,

při vytváření nebo odstraňování nerovnosti na povrchu odpaliště nebo při odstraňování rosy, jinovatky

nebo vody z odpaliště, nebo

při odstraňování písku nebo volné zeminy na jamkovišti nebo při opravě poškození na jamkovišti

(Pravidlo 16-1).

Výjimka: Míč v překážce - viz Pravidlo 13-4.

13-3. Budování postoje

Při zaujímání postoje má hráč právo postavit se pevně na zem, nesmí si však postoj  budovat.

13-4. Míč v překážce, Zakázané úkony

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru,  nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

a.  zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky;

b.  dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce; nebo

c.  dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

Výjimky:

1.  Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky  ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne půdy v překážce  nebo vody ve vodní překážce  následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady,  při měření, při označování polohy míče nebo sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla  nebo (b) odloží v překážce  své hole.

2.  Hráč může kdykoli uhladit písek nebo půdu v překážce, pokud tím sleduje výhradně péči o hřiště a pokud tím nedojde k porušení Pravidla 13-2 s ohledem na jeho příští ránu. Pokud je míč po odehrání rány z překážky mimo danou překážku, může hráč uhladit písek nebo půdu v dané překážce  libovolně.

3.  Jestliže hráč zahraje ránu z překážky a míč se zastaví v jiné překážce, Pravidlo 13-4 se nevztahuje na žádnou akci provedenou v překážce, ze které hráč odehrál.

Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady,  konstrukce prohlášené Soutěžním výborem  za nedílnou součást hřiště  nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče - viz Pravidlo 12-1)

(Úleva pro míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 26)

Pravidlo 14 - Udeření míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

14-1. Míč se musí řádně udeřit

Míč se musí řádně udeřit hlavou hole. Nesmí se strkat, vyškrabovat nebo nabírat.

14-2. Pomoc

a. Fyzická pomoc a ochrana před přírodními živly

Hráč nesmí provést úder,   zatímco je mu poskytována fyzická pomoc nebo ochrana před přírodními živly.

b. Postavení nosiče nebo partnera za míčem

Hráč nesmí provést úder, zatímco se jeho nosič,  partner  nebo partnerův nosič  nachází v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení.

Výjimka: Není trestné, pokud se hráčův nosič, partner nebo partnerův nosič nachází v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení nevědomky.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-1 nebo 14-2.

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

14-3. Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

 R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se umělých pomůcek a neobvyklé výstroje a nezvyklé použití výstroje,  jakož i vydávat a měnit výklady těchto Pravidel.

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého předmětu představovalo porušení Pravidla 14-3, měl by se poradit s R&A.  

Výrobce může zaslat R&A vzorek předmětu, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jeho použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením předmětu na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí

rozhodnutí, že použití předmětu je v rozporu s Pravidly.

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč během stanoveného kola  používat žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj (viz Dodatek IV ohledně detailních předpisů a výkladů) nebo používat libovolnou výstroj nezvyklým způsobem :

a. které by mu mohly napomáhat při provádění úderu nebo při hře; nebo

b. k odhadu nebo měření vzdálenosti a jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho hru; nebo

c. které by mu mohly napomáhat v držení hole, s výjimkou:

(i) navlečených rukavic, pokud se jedná o hladké rukavice;

(ii) nanesení kalafuny, pudru nebo vysoušecího či zvlhčujícího prostředku; a

(iii) omotání ručníku nebo kapesníku kolem držadla.

Výjimky:

1. Hráč neporušuje toto Pravidlo, pokud (a) výstroj nebo zařízení je určeno ke zmírnění zdravotního problému nebo má takový účinek, (b) hráč má prokazatelný zdravotní důvod k použití dané výstroje nebo zařízení a (c)  

 

 Soutěžní výbor shledá, že toto použití nedává hráči nepřípustnou výhodu oproti ostatním hráčům.

2. Hráč neporušuje toto Pravidlo, jestliže používá výstroj tradičně uznávaným způsobem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-3:

Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může zavést Místní pravidlo povolující použití přístrojů, které slouží výhradně k měření nebo odhadování vzdáleností.

14-4. Vícenásobné udeření míče

Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu provedená rána a ještě jedna trestná rána, celkem tedy dvě rány.

14-5. Hra pohybujícím se míčem

Hráč nesmí zahrát ránu, jestliže se jeho míč pohybuje.

Výjimky:

 

Míč padající z týčka - Pravidlo 11-3

Vícenásobné udeření míče - Pravidlo 14-4

Míč pohybující se ve vodě - Pravidlo 14-6

Jestliže se míč začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu, není hráč trestán podle tohoto Pravidla za hru pohybujícím se míčem, ale není osvobozen od žádného trestu podle těchto Pravidel:

Hráč pohne míčem v klidu - Pravidlo 18-2a

Míč v klidu se pohne  po založení - Pravidlo 18-2b

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

14-6. Míč pohybující se ve vodě

Jestliže se míč pohybuje ve vodě ve vodní překážce, smí hráč beztrestně zahrát ránu. Nesmí ale čekat, až vítr nebo proud zlepší polohu míče. Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce může být zvednut, pokud se hráč rozhodne použít Pravidlo 26.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-5 nebo 14-6:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 15 - Nahrazený míč, Nesprávný míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

15-1. Všeobecně

Hráč musí zahrát do jamky míč, který odehrál z odpaliště,  ledaže je tento míč  ztracen  nebo je mimo hřiště  nebo když jej hráč nahradí jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno (viz Pravidlo 15-2).

Jestliže hráč odehraje nesprávný míč,  viz Pravidlo 15-3.

15-2. Nahrazený míč

Hráč smí nahradit  míč jiným míčem, jestliže postupuje podle Pravidla, které pro další hru dovoluje odehrát, spustit nebo umístit jiný míč. Nahrazený míč se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč nahradí míč jiným míčem, aniž by mu to Pravidla dovolovala, nejedná se o nesprávný míč,  tento míč se stává míčem ve hře. Pokud hráč tuto svou chybu nenapraví podle Pravidla 20-6 a tímto nesprávně nahrazeným míčem zahraje ránu, ve hře na jamky ztrácí jamku, nebo ve hře na rány obdrží dvě trestné rány podle příslušného Pravidla. Ve hře na rány pak musí dohrát jamku tímto nahrazeným míčem.

Výjimka: Jestliže hráč obdrží trest za hru z nesprávného místa, není již potrestán za případné nesprávné nahrazení míče.

 (Hra z nesprávného místa - viz Pravidlo 20-7.)

 

15-3. Nesprávný míč

a. Hra na jamky

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem, ztrácí jamku.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Jestliže si hráč se soupeřem navzájem zamění míče během hraní jamky, ztrácí jamku ten, kdo první zahraje ránu nesprávným míčem; pokud toto není možné zjistit, musí hráči jamku dohrát zaměněnými míči.

Výjimka: Není trestné, pokud hráč zahraje ránu nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku hráče nezapočítávají. Hráč musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo - viz Pravidlo 20-3)

b. Hra na rány

Jestliže hráč zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami.

 Soutěžící musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel. Jestliže svou chybu nenapraví dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště,  nebo v případě poslední jamky kola neohlásí úmysl napravit svou chybu před opuštěním jamkoviště,  je diskvalifikován.

 Rány zahrané nesprávným míčem se do výsledku soutěžícího nezapočítávají.Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Výjimka: Není trestné, pokud soutěžící zahraje ránu nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku soutěžícího nezapočítávají.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo - viz Pravidlo 20-3)

Pravidlo 16 - Jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

16-1. Všeobecně

a. Dotknutí se dráhy patu

 Dráhy patu  se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:

(i) hráč smí odstranit` volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(ii) při zakládání za míč  smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(iii) při měření - Pravidlo 18-6;

(iv) při zvedání a vracení míče na původní místo - Pravidlo 16-1b;

(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče;

(vi) při opravě ucpávky staré jamky  nebo stop po dopadu míče na jamkovišti - Pravidlo 16-1c; a (vii) při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti - viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí míče a čištění míče

Míč na jamkovišti  se smí zvednout a podle potřeby očistit. Před zvednutím míče musí být označena jeho poloha.

Zvednutý míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1). Pokud je nějaký jiný míč v pohybu, nesmí být zvednut žádný míč, který by mohl ovlivnit pohyb tohoto míče.

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození

 

 

Hráč smí opravit ucpávku staré jamky  nebo poškození jamkoviště  vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti  nebo ne. Jestliže při takové úpravě náhodou pohne   míčem nebo předmětem označujícím polohu míče, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem nebo předmětem označujícím polohu míče není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou opravou ucpávky staré jamky  nebo stop po dopadu míče. Jinak platí Pravidlo 18.

Žádné jiné poškození jamkoviště  nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu

Během stanoveného kola nesmí hráč zkoušet povrch žádného jamkoviště  tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Mezi dvěma jamkami může hráč zkoušet povrch libovolného cvičného jamkoviště  nebo  jamkoviště naposledy hrané jamky, pokud to Soutěžní výbor nezakáže (viz Poznámka 2 u Pravidla 7-2).

e. Postoj obkročmo nebo v dráze patu

Na jamkovišti  nesmí hráč zahrát ránu  v postoji  obkročmo vzhledem k dráze patu  nebo k jejímu prodloužení za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu  nebo jejího prodloužení za míč.

Výjimka: Není trestné, pokud takový postoj hráč zaujme nevědomky nebo proto, aby nestál v dráze patu nebo v očekávané dráze patu jiného hráče.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje

Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti.  Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje - viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:¨

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Postavení nosiče nebo partnera - viz Pravidlo 14-2)

(Nesprávné jamkoviště - viz Pravidlo 25-3)

16-2. Míč přesahuje okraj jamky

Jestliže jakákoli část míče přesahuje okraj jamky, má hráč právě tolik času, aby bez zbytečného zdržování došel k jamce,  a dalších 10 sekund na to, aby se přesvědčil, zda je míč v klidu. Jestliže v té době míč nespadne do jamky,  považuje se za míč v klidu. Jestliže míč následně spadne do jamky, počítá se, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou, ale hráč si musí k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu. Jiný trest podle tohoto Pravidla není.

(Nepřípustné zdržování - viz Pravidlo 6-7)

Pravidlo 17 - Praporková tyč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

17-1. Obsluhování, odstranění nebo podržení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu  kdekoli na hřišti,  může si nechat obsluhovat, odstranit nebo podržet praporkovou tyč  k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč  není obsluhována, odstraněna nebo držena předtím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani podržena, dokud je hráčův míč v pohybu a pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč  v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje  praporkovou tyč.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč,  přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

 

 

Poznámka 3.  Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč,  zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

17-2. Neoprávněné obsluhování

Jestliže ve hře na jamky soupeř nebo jeho nosič  nebo ve hře na rány spoluhráč  nebo jeho nosič  obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, když hráč provádí úder nebo když je hráčův míč v pohybu, přičemž se tak děje bez hráčova pověření nebo hráčova předchozího vědomí, a může tím ovlivnit pohyb hráčova míče, obdrží

 soupeř nebo spoluhráč  příslušný trest.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-1 nebo 17-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Ve hře na rány není soutěžící potrestán, jestliže dojde k porušení Pravidla 17-2 a jeho míč následně zasáhne praporkovou tyč, osobu, která ji obsluhuje nebo drží, nebo cokoli, co tato osoba nese. Míč se hraje, jak leží, kromě případu, kdy rána  byla zahrána na jamkovišti. V takovém případě se rána  ruší, míč se musí vrátit na původní místo a rána  se musí opakovat.

17-3. Míč zasáhne praporkovou tyč nebo obsluhovatele

Hráčův míč nesmí zasáhnout:

a.  obsluhovanou, odstraněnou nebo drženou praporkovou tyč;

b.  osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč,  nebo cokoli, co tato osoba nese; nebo

c.  neobsluhovanou praporkovou tyč,  která je v jamce, pokud byl míč hrán z jamkoviště.  

Výjimka: Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč  bez hráčova pověření - viz Pravidlo 17-2.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-3:

Hra na jamky - ztráta jamky;

Hra na rány - dvě trestné rány a míč se musí hrát, jak leží.

17-4. Míč se opírá o praporkovou tyč

Jestliže se hráčův míč, který není v jamce, opírá o praporkovou tyč v jamce, smí hráč nebo jím pověřená osoba praporkovou tyčí  pohnout nebo ji vyjmout z jamky.  Pokud přitom míč spadne do jamky,  má se za to, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou; jinak se míč, pokud se pohne, musí beztrestně umístit na okraj jamky.  

Míč se pohne, je vychýlen nebo zastaven

Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

18-1. Vnějším vlivem

Jestliže se míč v klidu pohne vnějším vlivem,  není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Poznámka: Je otázkou skutkové podstaty, zda míčem pohnul vnější vliv. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že se tak stalo. Jinak se míč musí hrát, jak leží, nebo se v případě, že není nalezen, musí postupovat podle Pravidla 27-1.

(Hráčovým míčem v klidu pohne jiný míč - viz Pravidlo 18-5.)

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Všeobecně

 

 

Kromě případů povolených Pravidly, jestliže je hráčův míč ve hře a:

(i) hráč, jeho partner  nebo některý z jejich nosičů jej zvedne nebo s ním pohne,

úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč), nebo způsobí, že se míč pohne, nebo

(ii) míčem pohne výstroj  hráče nebo jeho partnera, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder  nebo nápřah k úderu a svůj úder  dokončí.

Podle Pravidel  není trestné, jestliže hráč náhodou pohne  svým míčem za následujících okolností:

při hledání míče přikrytého pískem,

při vracení volných přírodních předmětů, kterými hráč pohnul přihledání a identifikaci míče v překážce,

při hledání míče ve vodě ve vodní překážce nebo

při hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu - Pravidlo 12-1

při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče - Pravidlo 16-1c

při měření - Pravidlo 18-6

při zvedání míče podle některého Pravidla - Pravidlo 20-1

při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla - Pravidlo 20-3a

při odstraňování volného přírodního předmětu  na jamkovišti - Pravidlo 23-1

při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

b. Míč se pohne po založení

Jestliže hráč založí  za míč ve hře  a ten se poté pohne (následkem něčeho jiného než úderu), má se za to, že míčem pohnul  hráč, a hráč je potrestán jednou trestnou ranou.

Míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začal provádět úder  nebo nápřah k úderu  a úder dokončil.

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že pohnutí míče nezapříčinil hráč, Pravidlo 18-2b se neuplatní.

18-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

a. Při hledání

Jestliže při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič  nebo výstroj pohne  tímto míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne,  není to trestné. Jestliže se míč pohne,  musí se vrátit na původní místo.

b. Jindy než při hledání

Jestliže jindy než při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič  nebo výstroj pohne  tímto míčem, úmyslně se jej dotkne nebo způsobí, že se míč pohne,  kromě případů dovolených Pravidly, je soupeř potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

(Míč se pohne při měření - viz Pravidlo 18-6)

18-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Jestliže spoluhráč,  jeho nosič  nebo výstroj pohne  hráčovým míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne,  musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

18-5. Jiným míčem

Jestliže míčem ve hře, který je v klidu, pohne  jiný míč pohybující se po úderu, musí se míč, kterým bylo pohnuto, vrátit na původní místo.

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne  při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla  nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti  

 

s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidel 18-2a, 18-3b a 18-4.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč, který je povinen vrátit míč na původní místo, tak neučiní, nebo jestliže zahraje ránu míčem nahrazeným podle Pravidla 18, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18, ale neobdrží ale již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč umístěn nebo vrácen, viz Pravidlo 20-3c.

Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem,  jedná se o náhodný zásah,  není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:

a. jestliže se hráčův míč po úderu  jinde než na jamkovišti  zastaví ve vnějším vlivu,  který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli  nebo v překážce  spustit, na jamkovišti  umístit, co nejblíže místu, kde se vnější vliv  nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

b. jestliže je hráčův míč po úderu  na jamkovišti  vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem,  který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů, hmyzu apod.) nebo se v něm nebo na něm zastaví, rána  se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána  se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese - viz Pravidlo 17-3b.

Poznámka: Jestliže byl hráčův míč vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně:

(a) po úderu jinde než na jamkovišti, musí se odhadnout místo, na kterém by se míč jinak býval zastavil. Pokud je toto místo:

(i) v poli nebo v překážce, musí být míč spuštěn co nejblíže tomuto místu;

(ii) mimo hřiště, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1; nebo

(iii) na jamkovišti, musí být míč umístěn na toto místo.

(b) po úderu na jamkovišti, rána se ruší.Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči tomuto spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem - viz Pravidlo 19-5)

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

Jestliže hráč, jeho partner,  některý z jejich nosičů  nebo jejich výstroj  náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera  nebo některého z jejich nosičů  nebo jejich výstroji.  V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce  míč spustit, na jamkovišti  umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu nebo na něm zastavil, avšak na blíže jamce.

Výjimky:

 

 

1.  Míč zasáhne osobu, která drží nebo obsluhuje praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

2.  Spuštěný míč - viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

Jestliže soupeř, jeho nosič  nebo jeho výstroj  náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. Předtím než kterákoli strana  odehraje další ránu, může hráč danou ránu  zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. Jestliže se hráč rozhodne ránu  nezrušit a míč se zastaví v oděvu nebo na oděvu soupeře, jeho nosiče  nebo jeho výstroji, musí hráč v poli  nebo v překážce  míč spustit, na jamkovišti  umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu na něm zastavil, avšak ne blíže jamce.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč nebo cokoli, co tato osoba nese - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem nebo jeho nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Viz Pravidlo 19-1, které se týká míče vychýleného nebo zastaveného vnějším vlivem.  

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu  vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. Ve hře na jamky je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou  ležely oba míče na jamkovišti,  jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu jinde než na jamkovišti   vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Poznámka: Toto Pravidlo nijak nepotlačuje ustanovení Pravidla 10-1 (Pořadí ve hře na jamky) nebo Pravidla 16-1f (Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Úlevy a postup při úlevě Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče, Hra z nesprávného místa

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

20-1. Zvednutí a označení polohy

Míč, který má být zvednut podle Pravidel, smí zvednout hráč, jeho partner nebo jiná osoba pověřená k tomu hráčem. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Poloha míče musí být označena před tím, než je zvednut podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo. Jestliže není poloha míče označena, je hráč potrestán jednou trestnou ranou a míč se musí vrátit na původní místo. Pokud není míč vrácen na původní místo, je hráč potrestán všeobecným trestem za porušení tohoto Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při zvedání míče podle Pravidel nebo při označování jeho polohy, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti se zvedáním míče nebo označováním jeho polohy, není to trestné .  Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2a.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že jedná v rozporu s Pravidlem 5-3 nebo 12-2, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Poznámka: Poloha míče, který má být zvednut, by se měla označit položením markovátka, malé mince nebo jiného podobného předmětu těsně za míč. Pokud předmět označující polohu míče překáží ve hře, postoji  nebo úderu jinému hráči, měl by být přemístěn stranou o jednu nebo více délek hlavy hole.

20-2. Spuštění a opakované spuštění

a. Kdo a jak míč spustí

Míč, který má být podle Pravidel spuštěn, musí spustit sám hráč. Hráč musí stát zpříma, držet míč v natažené paži ve výši ramen a pustit jej. Jestliže je míč spuštěn jinou osobou nebo jiným způsobem a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč při spuštění předtím, než se zastaví, dotkne jakékoli osoby nebo jejich výstroje jakéhokoliv hráče, ať už předtím nebo po tom, co dopadne na část hřiště,  musí se beztrestně spustit znovu. Počet opakovaných pokusů za těchto okolností není omezen.

(Ovlivňování polohy nebo pohybu míče - viz Pravidlo 1-2)

b. Kde se míč spustí

Jestliže se má míč spustit co nejblíže určitého místa, nesmí být spuštěn blíže jamce,  než je toto určité místo, pokud není toto místo přesně známo, musí se co nejpřesněji odhadnout.

Spouštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště,  kam příslušné Pravidlo  předepisuje jeho spuštění. Pokud se tak nestane, platí ustanovení Pravidel 20-6 a 20-7.

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:

(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní;

(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni;

(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm;

(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam;

(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (Půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (Nesprávné jamkoviště) nebo Místního Pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se tam nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (Zabořený míč);

(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště; nebo

(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:

(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno; nebo

(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3); nebo

(c) místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

Poznámka 1: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Použití dropovací zóny - viz Dodatek I, Část B, Odstavec 8)

 

 

20-3. Umístění míče a vrácení míče na původní místo

a. Kdo a kde míč umístí

Míč, který má být podle Pravidel umístěn, musí umístit hráč nebo jeho partner.

Míč, který má být podle Pravidel vrácen na původní místo, musí vrátit někdo z následujících osob: (i) osoba, která jej zvedla nebo s ním pohnula, (ii) hráč nebo (ii ) hráčův partner. Míč musí být umístěn na místo, ze kterého byl míč zvednut nebo pohnut. Jestliže míč umístí nebo vrátí na původní místo jiná osoba a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel, které nastalo v důsledku umístění míče nebo vrácení míče na původní místo.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při umisťování nebo vracení míče na původní místo, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s umisťováním nebo vracením míče na původní místo nebo odstraňováním předmětu označujícího jeho polohu, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a nebo podle Pravidla 20-1.

Jestliže míč, který měl být vrácen na původní místo, byl umístěn jinam než na místo, ze kterého byl zvednut nebo pohnut, a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán všeobecným trestem - ztrátou jamky ve hře na jamky nebo dvěma trestnými ranami ve hře na rány - za porušení příslušného Pravidla.

b. Změna polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo

Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, pak se:

(i) mimo překážku musí míč umístit na nejbližší místo nabízející polohu co nejvíce podobnou původní poloze, které však není od původního místa dál než na jednu délku hole, není blíže  jamce a není v překážce; (ii) ve vodní překážce musí míč umístit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že míč musí být umístěn v dané vodní překážce;  (iii) v bankru musí co nejvěrněji obnovit původní poloha, a míč do ní umístit.

Poznámka: Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, a není možné určit místo, na které má být míč umístěn nebo vrácen, pak se, pokud je známa původní poloha míče, uplatní Pravidlo 20-3b, a pokud tato původní poloha není známa, uplatní se Pravidlo 20-3c.

Výjimka: Jestliže hráč hledá nebo identifikuje míč přikrytý pískem - viz Pravidlo 12-1a.

c. Místo nelze zjistit

Jestliže nelze zjistit místo, kam se má míč umístit nebo vrátit, pak se:

(i) v poli musí míč spustit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce  nebo na jamkovišti;  

(ii) v překážce musí míč spustit v dané překážce  co nejblíže původnímu místu;

(iii) na jamkovišti musí míč umístit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce.

Výjimka: Jestliže při obnovení hry (Pravidlo 6-d) není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo.

d. Míč nezůstane ležet v klidu na místě

Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, musí se beztrestně umístit znovu na stejné místo. Jestliže opět nezůstane ležet v klidu na místě, pak se:

(i) mimo překážku musí umístit na nejbližší místo, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce ani v překážce;  

(ii) v překážce musí umístit na nejbližší místo v dané překážce, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce.  

Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-1, 20-2 nebo 20-3:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

*Jestliže hráč zahraje ránu míčem nahrazeným podle některého z těchto Pravidel, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení daného Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle daného Pravidla. Pokud hráč spustí míč nesprávným způsobem a odehraje z nesprávného místa, nebo

když míč byl dán do hry osobou, které to Pravidla neumožňují, a následně byl odehrán z nesprávného místa, viz Poznámka 3 u Pravidla 20-7c.

 

 

20-4. Kdy je spuštěný nebo umístěný míč ve hře

Jestliže byl hráčův míč ve hře zvednut, stává se opět míčem ve hře,  jakmile je spuštěn nebo umístěn.

 Nahrazený míč  se stává míčem ve hře,  jakmile je spuštěn nebo umístěn.

(Nesprávně nahrazený míč - viz Pravidlo 15-2)

(Zvednutí nesprávně nahrazeného míče nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn - viz Pravidlo 20-6)

20-5. Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

Jestliže si hráč podle Pravidel  zvolí možnost hrát další ránu  z místa, odkud byla hrána předchozí rána, nebo mu to Pravidla  nařizují, musí postupovat následovně:

a. Na odpališti: Míč se musí hrát z odpaliště.  Může se hrát z libovolného místa na odpališti  a smí se nasadit.

b. V poli: Míč se musí spustit, přičemž míč se při spuštění musí nejprve dotknou části hřiště v poli.

c. V překážce: Míč se musí spustit, přičemž míč se při spuštění musí nejprve dotknout části hřiště v dané překážce.

d. Na jamkovišti: Míč se musí umístit na jamkoviště.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-5:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

20-6. Zvednutí nesprávně nahrazeného míče, nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn

Jestliže byl míč nesprávně nahrazen, spuštěn nebo umístěn na nesprávném místě nebo jinak v rozporu s Pravidly, ale nebyl dosud odehrán, smí se beztrestně zvednout a hráč pak musí postupovat správně.

20-7. Hra z nesprávného místa

a. Všeobecně

Hráč zahraje z nesprávného místa, jestliže zahraje ránu  svým míčem ve hře:

(i) na části hřiště, kde Pravidla  nedovolují zahrát ránu nebo spustit nebo umístit míč, nebo (ii) pokud Pravidla  vyžadují, aby byl míč opakovaně spuštěn nebo aby byl míč, který se pohnul,  vrácen na původní místo.

Poznámka: Ohledně míče zahraného odjinud než z odpaliště  nebo zahraného z nesprávného odpaliště - viz Pravidlo 11-4.

b. Hra na jamky

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, ztrácí jamku.

c. Hra na rány

Jestliže soutěžící zahraje ránu  z nesprávného místa, je potrestán dvěma trestnými ranami podle příslušného Pravidla. Pokud nedošlo k závažnému porušení Pravidel (viz Poznámka 1), musí dohrát jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by svou chybu napravoval.

Jestliže soutěžící zjistí, že hrál z nesprávného místa, a domnívá se, že by mohlo jít o závažné porušení Pravidel, musí předtím, než odehraje ránu  z následujícího odpaliště,  dohrát jamku druhým míčem v souladu s Pravidly.

Pokud se jedná o poslední jamku kola, musí před tím, než opustí jamkoviště,  ohlásit, že dohraje jamku druhým míčem v souladu s Pravidly.

Jestliže soutěžící hrál druhý míč, musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru  předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor  musí určit, zda došlo k závažnému porušení Pravidel. Pokud ano, započítává se výsledek dosažený druhým míčem a soutěžící si k němu musí

přičíst dvě trestné rány. Pokud došlo k závažnému porušení Pravidel  a soutěžící svou chybu nenapravil výše uvedeným způsobem, je diskvalifikován.

Poznámka 1: Soutěžící se dopustí závažného porušení Pravidel, jestliže Soutěžní výbor  usoudí, že v důsledku hry z nesprávného místa získal významnou výhodu.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící hraje druhý míč podle Pravidla 20-7c a následně je určeno, že se výsledek tohoto míče nezapočítává, pak se rány  zahrané tímto míčem ani trestné rány  obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají. Jestliže se počítá výsledek dosažený druhým míčem, pak se rána  zahraná původním míčem z nesprávného místa ani žádné rány  následně zahrané původním míčem ani trestné rány  obdržené výhradně při hraní původního míče nezapočítávají.

Poznámka 3: Jestliže je soutěžící potrestán za hru z nesprávného místa, neobdrží již žádný další trest za: (a) nahrazení míče, když k tomu nebyl oprávněn;

(b) spuštění míče, když Pravidla předepisovala jeho umístění, nebo umístění míče, když Pravidla předepisovala jeho spuštění;

(c) spuštění míče nesprávným způsobem; nebo

(d) to, že míč byl dán do hry osobou, které to Pravidla neumožňují.

Pravidlo 21 - Čištění míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

Míč na jamkovišti  se smí očistit, pokud byl zvednut podle Pravidla 16-1b. Jinde se zvednutý míč smí očistit s výjimkou případů, kdy byl zvednut:

a. kvůli zjištění, zda není nezpůsobilý ke hře (Pravidlo 5-3);

b. kvůli identifikaci (Pravidlo 12-2); v takovém případě se smí očistit jen natolik, kolik je nezbytné k identifikaci; nebo

c. protože napomáhal nebo překážel ve hře (Pravidlo 22).

Jestliže hráč očistí míč během hraní jamky kromě případů povolených tímto Pravidlem, je potrestán jednou trestnou ranou a míč, pokud byl zvednut, musí být vrácen na původní místo.

Jestliže hráč nevrátí míč na původní místo, ačkoli tak měl učinit, je potrestán všeobecným trestem podle příslušného Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že nepostupoval v souladu s Pravidlem 5-3, 12-2 nebo 22, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

22-1. Míč napomáhá ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by nějaký míč mohl nějakému hráči napomáhat ve hře:

a. tento míč zvednout, pokud se jedná o jeho míč; nebo

b. nechat tento míč zvednout.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti,  nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21).

Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát.

Jestliže ve hře na rány Soutěžní výbor  zjistí, že se soutěžící dohodli na tom, že nezvednou míč, který by mohl libovolnému soutěžícímu napomáhat ve hře, jsou diskvalifikováni.

22-2. Míč překáží ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by mu nějaký jiný míč mohl překážet ve hře, nechat tento míč zvednout.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti,  nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21).

Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát.

Poznámka 1: Jinde než na jamkovišti  hráč nemůže zvednout svůj míč jen proto, že se domnívá, že by mohl nějakému jinému hráči překážet ve hře. Jestliže zvedne svůj míč, aniž o to byl požádán, je potrestán jednou trestnou ranou za porušení Pravidla 18-2a, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 22.

Poznámka 2: Pokud je nějaký jiný míč v pohybu, nesmí být zvednut žádný míč, který by mohl ovlivnit pohyb tohoto míče.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

23-1. Úleva

Každý volný přírodní předmět  může být beztrestně odstraněn kromě případu, kdy tento předmět i míč leží ve stejné překážce  nebo se jí dotýkají.

Jestliže míč leží jinde než na jamkovišti  a odstranění volného přírodního předmětu  hráčem způsobí, že se míč pohne,  platí Pravidlo 18-2a.

Jestliže se během odstraňování volného přírodního předmětu  hráčem pohne  míč na jamkovišti  nebo předmět označující jeho polohu na jamkovišti,  musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo.

Jestliže k pohnutí  míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s odstraňováním volného přírodního předmětu, není to trestné. Jinak jestliže hráč způsobí, že se míč pohne,  je potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Jestliže se nějaký míč pohybuje, nesmí se odstranit žádný volný přírodní předmět,  který by mohl ovlivnit pohyb míče.

Poznámka: Jestliže je míč v překážce, nesmí se hráč dotknout žádného volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce  nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout - viz Pravidlo 13-4c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče v překážce - viz Pravidlo 12-1)

(Dotknutí se dráhy patu - viz Pravidlo 16-1a)

Pravidlo 24 - Závady

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

24-1. Pohyblivá závada

Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé závady:

a. jestliže míč neleží v závadě  nebo na závadě,  smí se závada  odstranit. Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč pohnul   v přímé souvislosti s odstraňováním závady,  není to trestné. Jinak platí Pravidlo 18-2a.

b. jestliže míč leží v závadě  nebo na závadě,  smí se míč beztrestně zvednout a závada  odstranit. Míč se potom musí v poli  nebo v překážce  spustit, na jamkovišti  umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém původně míč v závadě  nebo na závadě  ležel, avšak ne blíže jamce.  

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada,  která by mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované, odstraněné nebo držené praporkové tyče  nebo výstroje  hráčů.

(Ovlivňování míče - viz Pravidlo 1-2)

Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

24-2. Nepohyblivá závada

a. Překážení

Nepohyblivá závada  překáží, jestliže míč leží v závadě  nebo na závadě  nebo když závada  překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti,  překáží nepohyblivá závada  na jamkovišti  také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry  není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce  nebo podélné vodní překážce, může hráč beztrestně využít následující úlevu od nepohyblivé závady:

(i)

V poli: Jestliže míč leží v poli,  musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy,  avšak ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy  nesmí být v překážce  ani na jamkovišti.

Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy,  musí se nejprve dotknout hřiště  na takovém místě, kde nedochází k překážení nepohyblivé závady  a které není v překážce  ani na jamkovišti.

(ii)

V bankru: Jestliže je míč v bankru,  musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy  musí být v daném bankru  a míč se musí spustit v daném bankru, nebo

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr  tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou  a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem  se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti,  musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší místo úlevy  může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti,  musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-

2c(v))

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než nepohyblivé závady,  nebo (b) by k překážení závady  docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky),  nemůže hráč využít úlevu od překážení nepohyblivé závady.  Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

Poznámka 3:  Soutěžní výbor  může vydat Místní pravidlo určující, že hráč musí určit nejbližší místo úlevy, aniž by při tom postupoval nad danou závadou,  skrze ni nebo pod ní.

24-3. Míč v závadě nenalezen

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k závadě, je  v této závadě.  Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v závadě. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

a. Míč v pohyblivé závadě nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v pohyblivé závadě,  může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí závadu odstranit a musí míč v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde míč naposledy překročil vnější obvod pohyblivé závady,  avšak ne blíže jamce.  

b. Míč v nepohyblivé závadě nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v nepohyblivé závadě,  může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:

(i)

V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady  v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit  míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).

(ii)

V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady  v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit  míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady  v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady  v místě, které je na jamkovišti,  může hráč beztrestně nahradit  míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

25-1. Půda v abnormálním stavu

a. Překážení

  Půda v abnormálním stavu  překáží, jestliže v ní míč leží nebo se jí jakkoli dotýká nebo když překáží hráči v postoji  nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti,  překáží půda v abnormálním stavu  na jamkovišti  také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry  není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

Poznámka:  Soutěžní výbor  může vydat Místní pravidlo, kterým stanoví, že překážení půdy v abnormálním stavu v postoji není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla .  

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce  nebo podélné vodní překážce, může hráč využít úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu  následovně:

(i)

V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy  nesmí být v překážce  ani na jamkovišti.

Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště  na takovém místě, kde nedochází k překážení půdy v abnormálním stavu,  a které není v překážce  ani na jamkovišti.  

(ii)

V bankru: Jestliže je míč v bankru,  musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy  musí být v daném bankru  a míč se musí spustit v daném bankru.  Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit co nejblíže místu, kde míč původně ležel, na tu část hřiště,  která poskytuje největší možnou úlevu  

 

od dané půdy v abnormálním stavu,  avšak ne blíže jamce.

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr  tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou  a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem  se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti,  musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně umístit na místo, které je co nejblíže původnímu místu a které poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním

 stavu,  avšak ne blíže jamce  ani v překážce. Nejbližší místo úlevy  nebo největší možné úlevy může být mimo jamkoviště.  

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti,  musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-

2c(v).)

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než půdy v abnormálním stavu,   nebo (b) by k překážení půdy v abnormálním stavu docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky),  nemá hráč nárok na beztrestnou úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu.  Hráč musí buď hrát míč, jak leží (pokud to není zakázáno Místním pravidlem), nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen  jiným míčem.

c. Míč v půdě v abnormálním stavu nenalezen

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k půdě v abnormálním stavu,  je v   této půdě v abnormálním stavu.  Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v půdě v abnormálním stavu. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v půdě v abnormálním stavu, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu  v místě, které je v poli, může hráč míč beztrestně nahradit  jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu  v místě, které je v bankru,  může hráč míč beztrestně nahradit  jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu  v místě, které je ve vodní překážce,  hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu  v místě, které je na jamkovišti,  může hráč míč beztrestně nahradit  jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(iii).

25-2. Zabořený míč

Jestliže je míč zabořený ve vlastním důlku po dopadu na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spuštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, která je v poli. „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.

25-3. Nesprávné jamkoviště

a. Překážení

Nesprávné jamkoviště překáží, jestliže míč je na tomto nesprávném jamkovišti.

Překážení v postoji  nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Jestliže míč leží na nesprávném  jamkovišti,  nesmí se hrát, jak leží. Hráč musí využít následující beztrestnou úlevu:

Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy. Nejbližší místo úlevy  nesmí být v překážce  ani na jamkovišti.  Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště  na takovém místě, kde nedochází k překážení nesprávného jamkoviště  a které není v překážce  ani na jamkovišti.  Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k vodní překážce, je v této překážce.Pokud není známo nebo prakticky jisté, že míč, který byl zahrál směrem k vodní překážce, avšak nebyl nalezen, je v této překážce, jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je míč nalezen ve vodní překážce, nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v dané vodní překážce (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s trestem jedné trestné rány: a. postupovat podle ustanovení Pravidla 27-1 o ztrátě rány a vzdálenosti tak, že bude hrát míč z místa, které je

co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo

b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit; nebo

c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hranici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.  

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit, nebo ho může nahradit jiným míčem.

(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 13-4)

(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce - viz Pravidlo 14-6)

26-2. Míč odehraný ve vodní překážce

a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce

Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce,  zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce,  může hráč (i) postupovat podle Pravidla 26-1a. Jestliže se po spuštění míče v dané překážce  rozhodne, že spuštěný míč nebude hrát, může:

(a) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat vzhledem k dané překážce  podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil; nebo (b) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána  mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo (ii) postupovat podle pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné; nebo (iii) s připočtením jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána  mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5).

 

 

b. Míč je ztracen nebo nehratelný mimo překážku nebo je mimo hřiště

Jestliže je míč odehraný z vodní překážky ztracen  nebo prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku  nebo je mimo hřiště, může hráč s připočtením jedné trestné rány podle Pravidla 27-1 nebo 28a:

(i) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu v překážce, odkud byl naposledy odehrán původní míč (viz Pravidlo 20-5); nebo

(ii) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat podle Pravidla 26-1b nebo 26-1c, pokud je použitelné, přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky,  než se v ní zastavil; nebo 

(iii) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla odehrána poslední rána  mimo danou překážku (viz Pravidlo 20-5).

Poznámka 1: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-2b, nemusí míč spustit podle Pravidla 27-1 nebo 28a.

Jestliže míč spustí, není povinen jej hrát. Může místo toho postupovat podle jednoho z Pravidel 26-2b(ii) nebo (iii).

Poznámka 2: Jestliže byl míč odehraný z vodní překážky  prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku,  nic v Pravidle 26-2b nebrání hráči postupovat podle Pravidla 28b nebo c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště, Provizorní míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

27-1. Ztráta rány a vzdálenosti; Míč mimo hřiště; Míč nenalezen do pěti minut

a. Ztráta rány a vzdálenosti

Hráč může kdykoli s připočtením jedné trestné rány zahrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5), tj. postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti.

Jestliže hráč zahraje ránu z místa, odkud byla hrána předchozí rána, má se za to, že postupoval se ztrátou rány a vzdálenosti, pokud Pravidla nestanoví jinak.

b. Míč mimo hřiště

Jestliže je míč mimo hřiště, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

 c. Míč nenalezen do pěti minut

Jestliže je míč ztracen, protože nebyl nalezen nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráčova strana nebo některý z jejích nosičů začal hledat, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (Pravidlo 18-1) nebo že tento míč je v závadě (Pravidlo 24-3), půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c) nebo ve vodní překážce (Pravidlo 26-1), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 27-1:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

27-2. Provizorní míč

a. Postup

Jestliže míč může být ztracen  mimo vodní překážku  nebo může být mimo hřiště,  může hráč, aby ušetřil čas, hrát provizorně další míč v souladu s Pravidlem 27-1. Hráč musí o svém úmyslu hrát provizorní míč  uvědomit svého soupeře ve hře na jamky nebo zapisovatele  nebo spoluhráče  ve hře na rány a musí tento míč odehrát před tím, než on nebo jeho partner  odejdou hledat původní míč.

Pokud tak neučiní a zahraje jiný míč, nejedná se o provizorní míč  a tento míč se stává míčem ve hře  s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1); původní míč je ztracen.

(Pořadí ve hře na odpališti - viz Pravidlo 10-3)

Poznámka: Jestliže provizorní míč  hraný podle pravidla 27-2a může být ztracen  mimo vodní překážku  nebo může být mimo hřiště,  může hráč hrát další provizorní míč.  Pokud tak učiní, je tento další provizorní míč  ve stejném vztahu vůči předchozímu provizornímu míči  jako první provizorní míč  k původnímu míči.

b. Kdy se provizorní míč stává míčem ve hře

Hráč může hrát provizorní míč  tak dlouho, dokud nedosáhne úrovně místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč. Jestliže však zahraje ránu provizorním míčem  z místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce  než toto místo, je původní míč ztracen  a provizorní míč  se stává míčem ve hře  s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Jestliže je původní míč ztracen  mimo vodní překážku  nebo je mimo hřiště,  stává se provizorní míč míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (Pravidlo 18-1) nebo že tento míč je v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

c. Zanechání hry provizorním míčem

Jestliže původní míč není ztracen  ani není mimo hřiště,  musí hráč zanechat hry provizorním míčem  a pokračovat ve hře původním míčem. Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původní míč je ve vodní překážce, může hráč postupovat podle Pravidla 26-1. V obou případech, pokud hráč zahraje provizorním míčem  další ránu  nebo rány, jedná se o hru nesprávným míčem  a platí ustanovení Pravidla 15-3.

Poznámka: Jestliže hráč hraje provizorní míč  podle Pravidla 27-2a a posléze toho podle Pravidla 27-2c zanechá, pak se rány, zahrané tímto provizorním míčem  ani tresty obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.

Pravidlo 28 - Nehratelný míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

Hráč může prohlásit svůj míč za nehratelný kdekoli na hřišti,  avšak ne ve vodní překážce.  Pouze hráč sám rozhoduje o tom, zda je jeho míč nehratelný.

Jestliže hráč prohlásí svůj míč za nehratelný, musí s připočtením jedné trestné rány:

a. postupovat podle ustanovení Pravidla 27-1 o ztrátě rány a vzdálenosti tak, že bude hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5); nebo

b. spustit míč zpátky za místo, kde míč leží, tak, aby toto místo bylo přímo mezi jamkou  a místem spuštění bez omezení, jak daleko zpátky se míč smí spustit; nebo

c. spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde míč leží, avšak ne blíže jamce.  

Jestliže je nehratelný míč v bankru,  může hráč postupovat podle odstavce a, b nebo c. Pokud si zvolí postup podle odstavce b nebo c, musí míč spustit v daném bankru.  

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit nebo ho může nahradit jiným míčem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 28:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

 

 

Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

29-1. Všeobecně

Při trojhře  a čtyřhře  se partneři  během stanoveného kola  musí střídat ve hře z odpališť  a v úderech  během hraní každé jamky. Trestné rány  nemají vliv na pořadí ve hře.

29-2. Hra na jamky

Jestliže hráč odehraje, když měl hrát jeho partner,  ztrácí jeho strana jamku.

29-3. Hra na rány

Jestliže partneři  zahrají jednu nebo více ran  v nesprávném pořadí, tyto rány  se nezapočítávají a strana je potrestána dvěma trestnými ranami. Strana  musí napravit tuto svou chybu tím, že hraje míč ve správném pořadí z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého poprvé hrála v nesprávném pořadí (viz Pravidlo 20-5). Pokud strana odehraje ránu  z následujícího odpaliště,  aniž by svou chybu napravila, nebo v případě poslední jamky kola opustí jamkoviště,  aniž by ohlásila úmysl svou chybu napravit, je diskvalifikována.

Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

30-1. Všeobecně

Pro hru na jamky třemi míči, o nejlepší míč  a čtyřmi míči  platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

30-2. Hra na jamky třemi míči

a. Soupeř pohne míčem v klidu nebo se ho úmyslně dotkne

Jestliže soupeř obdrží trestnou ránu podle Pravidla 18-3b, započítává se tento trest pouze v rámci zápasu s hráčem, jehož míče se dotkl nebo s ním pohnul. V zápase s druhým hráčem není nijak potrestán.

b. Míč náhodou vychýlen nebo zastaven soupeřem

Jestliže soupeř, jeho nosič  nebo výstroj  náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. V zápase s tímto soupeřem může hráč předtím, než kterákoli strana zahraje další ránu, tuto ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát

míč, jak leží. V zápase s druhým soupeřem musí hrát míč, jak leží.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese  - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem - viz Pravidlo 1-2)

30-3. Hra na jamky o nejlepší míč a čtyřmi míči

a. Zastoupení strany

 Strana  může být po celý zápas nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů,  nemusí být přítomni všichni partneři. Nepřítomný partner  se může připojit k zápasu mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

b. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně  mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana  považuje za nejlepší.

c. Nesprávný míč

 

 

Jestliže hráč obdrží trest ztráty jamky podle Pravidla 15-3a za hru nesprávným míčem, je diskvalifikován pro právě hranou jamku, avšak jeho partner  není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč  patří jemu. Pokud nesprávný míč  patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč  poprvé odehrán.

d. Potrestání strany

 Strana je potrestána, jestliže některý z partnerů  poruší některé z následujících Pravidel:

Hole

6-4 Nosič

Libovolné Místní pravidlo nebo podmínku soutěže, kde předepsaným trestem je úprava stavu zápasu.

e. Diskvalifikace strany

(i)

 Strana je diskvalifikována, jestliže některý z partnerů  je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

Hole

5-1, 5-2 Míč

6-2a Hendikep

6-4 Nosič

6-7 Nepřípustné zdržování hry, Pomalá hra

11-1 Nasazení míče

14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

(ii) Strana je diskvalifikována, jestliže všichni partneři  poruší některé z následujících Pravidel:

6-3 Čas startu a skupiny

6-8 Přerušení hry

(iii) Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel  znamenalo diskvalifikaci hráče, je tento hráč diskvalifikován pouze pro danou jamku.

f. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel  hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi  nebo nepříznivě ovlivní hru soupeře, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.

Pokud je předepsaným trestem ztráta jamky, je hráč diskvalifikován pro právě hranou jamku.

Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

31-1. Všeobecně

Ve hře na rány  čtyřmi míči  platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

31-2. Zastoupení strany

 Strana  může být po celé stanovené kolo  nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni oba partneři. Nepřítomný soutěžící se může připojit ke svému partnerovi  mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

31-3. Zapisování výsledků

 

 

 Zapisovatel  je povinen na každé jamce zapsat pouze hrubý výsledek toho z partnerů,  jehož výsledek se započítává. Započítávané hrubé výsledky musí být jednotlivě identifikovatelné, jinak je strana diskvalifikována.

Stačí, když za splnění podmínek Pravidla 6-6b odpovídá pouze jeden z partnerů.  

(Nesprávný výsledek - viz Pravidlo 31-7a)

31-4. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně  mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana  považuje za nejlepší.

31-5. Nesprávný míč

Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 15-3b tím, že zahraje ránu nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí tuto svou chybu napravit tak, že dále hraje správný míč v souladu s Pravidly. Jeho partner  není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč  patří jemu.

Pokud nesprávný míč  patří jinému soutěžícímu, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč  poprvé odehrán.

31-6. Potrestání strany

Strana je potrestána, jestliže kterýkoli z partnerů  poruší některé z následujících Pravidel:

Hole

6-4 Nosič

Libovolné Místní pravidlo nebo podmínku soutěže, kde je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole.

31-7. Trest diskvalifikace

a. Porušení Pravidel jedním z partnerů

 Strana je diskvalifikována v soutěži, jestliže některý z partnerů  je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlu

Hole

5-1, 5-2 Míč

6-2b Hendikep

6-4 Nosič

6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

6-6d Nesprávný výsledek na jamce

6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra

7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly

10-2c Strany se dohodnou na hře mimo pořadí

11-1 Nasazení míče

14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

22-1 Míč napomáhající ve hře

31-3 Započítávané hrubé výsledky nejsou jednotlivě identifikovatelné

33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

b. Porušení Pravidel oběma partnery

 Strana je diskvalifikována v soutěži, jestliže:

(i) oba partneři  poruší Pravidlo 6-3 (Čas startu a skupiny) nebo Pravidlo 6-8 (Přerušení hry); nebo

(ii) oba partneři  na téže jamce poruší některé Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace v soutěži nebo na právě hrané jamce.

c. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel  mělo za následek diskvalifikaci, je soutěžící diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

 

 

31-8. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel soutěžícím  napomůže ve hře jeho partnerovi,  obdrží partner stejný trest jako soutěžící.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.

Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

32-1. Podmínky

Soutěže proti bogey, proti par a Stableford jsou druhy soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran. Platí Pravidla  pro hru na rány, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

V hendikepových soutěžích proti bogey, proti par a Stableford má soutěžící s nejnižším čistým výsledkem na jamce přednost na následujícím odpališti.

a. Soutěže proti bogey a proti par

V soutěžích proti bogey a proti par se počítá jako ve hře na jamky.

Jamka, na které soutěžící nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí soutěžící, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.

 Zapisovatel  odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran  na těch jamkách, na nichž soutěžící dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.

Poznámka 1: Výsledek soutěžícího se upraví odečtením jedné nebo více jamek podle příslušného Pravidla, jestliže je potrestán jinak než diskvalifikací podle některého z následujících Pravidel:

Hole

6-4 Nosič

Libovolné Místní pravidlo nebo podmínka soutěže, kde je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole.

 Soutěžící je odpovědný za nahlášení takovéhoto porušení Pravidel Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá výsledkový lístek, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Pokud soutěžící neohlásí dané porušení Pravidel Soutěžnímu výboru, je diskvalifikován.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením jedné jamky od celkového výsledku.

Ohledně opakovaného porušení viz Pravidlo 32-2a.

b. Soutěže Stableford

V soutěžích Stableford se počítají body získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:

Jamka zahrána za

 

Body

Více než jednu ránu  nad daný počet nebo žádný výsledek

0

Jednu ránu nad daný počet

1

Daný počet ran

2

Jednu ránu pod daný počet

3

Dvě rány pod daný počet

 

4

Tři rány pod daný počet

 

5

Čtyři rány pod daný počet

 

7

Vítězí soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů.

 

 

 Zapisovatel  odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran  na těch jamkách, na nichž čistý výsledek soutěžícího znamená zisk jednoho nebo více bodů.

Poznámka 1: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo, ve kterém je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole, musí toto porušení Pravidel nahlásit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor upraví jeho celkový bodový výsledek odečtením dvou bodů za každou jamku, na níž došlo k nějakému takovému porušení Pravidel, přičemž nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení čtyř bodů za každé z porušených Pravidel.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením dvou bodů od celkového výsledku. Ohledně opakovaného porušení Pravidla 6-7 viz

Pravidlo 32-2a.

Poznámka 3: Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit tempo hry, včetně maximálního povoleného času k odehrání stanoveného kola, jamky nebo rány.

V rámci takové podmínky pak může Soutěžní výbor upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:

První porušení - odečtení jednoho bodu od celkového výsledku;

Druhé porušení - odečtení dalších dvou bodů od celkového výsledku;

Další následné porušení - diskvalifikace.

32-2. Tresty diskvalifikace

a. V soutěži

 Soutěžící je diskvalifikován v soutěži, jestliže je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlům

Hole

5-1, 5-2 Míč

6-2b Hendikep

6-3 Čas startu a skupiny

6-4 Nosič

6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek nižší než skutečný, kromě případu, kdy porušení tohoto Pravidla neovlivní výsledek hráče na dané jamce.

6-7 Nepřípustné zdržování hry ; Pomalá hra

6-8 Přerušení hry

7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly

11-1 Nasazení míče

14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

22-1 Míč napomáhající ve hře

33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

b. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel  mělo za následek diskvalifikaci, je soutěžící diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

Administrativa

Pravidlo 33 - Soutěžní výbor

 

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

33-1. Podmínky; zrušení Pravidla

 Soutěžní výbor  musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.

 Soutěžní výbor  není oprávněn zrušit žádné Pravidlo golfu.

Určitá Pravidla  pro hru na rány se tak podstatně liší od Pravidel pro hru na jamky, že spojení těchto dvou způsobů hry není možné a je zakázáno. Výsledky zápasů   hraných za takových podmínek jsou neplatné a v případě soutěže ve hře na rány jsou příslušní soutěžící diskvalifikováni.

Ve hře na rány může Soutěžní výbor  omezit povinnosti rozhodčího.  

33-2. Hřiště

a. Určení hranic a okrajů

 Soutěžní výbor  musí přesně určit:

(i) hřiště a jeho hranice;

(ii) hranice vodních překážek a podélných vodních překážek;

(iii) půdu v opravě; a

(iv) závady a nedílné součásti hřiště.

b. Nové jamky

Nové jamky  se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor  uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni soutěžící hrát do stejně umístěných jamek.  

Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku  na blízkém, podobném místě.

Poznámka: Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor  uvést v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1), že jamky  a odpaliště  mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť  a do stejně umístěných jamek.  

c. Cvičná plocha

Jestliže není k dispozici cvičná plocha mimo území  hřiště,  na kterém se soutěž koná, měl by Soutěžní výbor, pokud je to možné, určit plochu, na které mohou hráči v libovolný den soutěže cvičit. Ve dnech soutěže na rány by Soutěžní výbor  neměl běžně povolit cvičení na jamkovišti  ani na jamkoviště  ani z překážek  na hřišti,  na němž se soutěž koná.

d. Hřiště nezpůsobilé ke hře

Jestliže Soutěžní výbor  nebo jeho odpovědný zástupce považuje hřiště  za nezpůsobilé ke hře nebo pokud uzná, že regulérní hra není z nějakého důvodu možná, může nařídit dočasné přerušení hry bez ohledu na to, zda se jedná o hru na jamky nebo o hru na rány, nebo ve hře na rány prohlásit kolo za neplatné a zrušit všechny

výsledky daného kola. Pokud je kolo zrušeno, jsou zrušeny i všechny tresty obdržené v tomto kole. (Postup při přerušení a obnovení hry - viz Pravidlo 6-8)

33-3. Čas startu a skupiny

 Soutěžní výbor  musí určit startovní časy a ve hře na rány také složení skupin, ve kterých budou soutěžící hrát.

Jestliže je soutěž ve hře na jamky rozložena na delší časové období, stanoví Soutěžní výbor  období, během kterých se musí odehrát jednotlivá kola. Jestliže si hráči mohou sjednat termín svého zápasu kdykoli v tomto období, měl by Soutěžní výbor  určit, že pokud se hráči nedohodnou na termínu dřívějším, musí být zápas odehrán ve stanoveném čase poslední den daného období.

33-4. Tabulka přidělování hendikepových ran

 Soutěžní výbor  musí vydat tabulku, která udává pořadí jamek, v jakém jsou na nich dávány nebo dostávány hendikepové rány.

33-5. Výsledkový lístek

Ve hře na rány musí Soutěžní výbor  poskytnout každému soutěžícímu výsledkový lístek s uvedením data a jména soutěžícího nebo jmen soutěžících ve čtyřhře či hře čtyřmi míči.

 

 

Ve hře na rány je Soutěžní výbor  odpovědný za správné sečtení výsledků jednotlivých jamek a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku.

Ve hře na rány  čtyřmi míči  je Soutěžní výbor  odpovědný za zaznamenání výsledku lepšího míče na každé jamce při započítání hendikepů uvedených na výsledkovém lístku a za sečtení výsledků lepším míčem.

V soutěži proti bogey, proti par nebo Stableford je Soutěžní výbor  odpovědný za započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku, za určení výsledku na každé jamce a za celkový výsledek nebo počet bodů.

Poznámka:  Soutěžní výbor  může požadovat, aby hráči zaznamenali na výsledkový lístek datum a své jméno.

33-6. Rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků

 Soutěžní výbor  musí vyhlásit způsob, den a čas pro potřeby rozhodnutí v případě nerozhodného zápasu nebo v případě rovnosti výsledků, bez ohledu na to, zda se hraje s hendikepy, nebo ne.

Nerozhodný zápas ve hře na jamky se nesmí rozhodnout hrou na rány. Rovnost výsledků ve hře na rány se nesmí rozhodnout zápasem na jamky.

33-7. Trest diskvalifikace; Uvážení Soutěžního výboru

V jednotlivých výjimečných případech může Soutěžní výbor  prominout, změnit nebo udělit trest diskvalifikace, jestliže to považuje za oprávněné.

Žádný trest nižší než diskvalifikace nesmí být prominut nebo změněn.

V případě závažného porušení etikety může Soutěžní výbor podle tohoto Pravidla hráče diskvalifikovat.

33-8. Místní pravidla

a. Zásady

S ohledem na místní neobvyklé podmínky může Soutěžní výbor  vydat Místní pravidla, pokud jsou tato v souladu se zásadami uvedenými v Dodatku I.

b. Zrušení nebo změna Pravidla

Žádné Pravidlo golfu nesmí být zrušeno Místním pravidlem. Nicméně pokud Soutěžní výbor  uváží, že místní neobvyklé podmínky překážejí řádnému hraní hry do té míry, že je nutné vydat takové Místní pravidlo, které upravuje Pravidla golfu, musí být takové Místní Pravidlo schváleno R&A.

Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice - viz stránky 23-37.

34-1. Nároky a tresty

a. Hra na jamky

Jestliže je ve hře na jamky vznesen u Soutěžního výboru  nějaký nárok podle Pravidla 2-5, má být rozhodnutí vydáno co nejdříve je to možné, aby mohl být stav zápasu v případě potřeby upraven. Soutěžní výbor  nesmí posoudit nárok, který není vznesen v souladu s Pravidlem 2-5.

Uplatnění trestu diskvalifikace za porušení Pravidla 1-3 není časově nijak omezeno.

b. Hra na rány

Ve hře na rány se po ukončení soutěže nesmí prominout, změnit či uložit žádný trest. Soutěž je ukončena, když byly oficiálně vyhlášeny její výsledky nebo v případě kvalifikace ve hře na rány následované hrou na jamky, když hráč zahrál první ránu svého prvního zápasu na jamky.

Výjimky: Trest diskvalifikace musí být uložen i po skončení soutěže, jestliže soutěžící:

(i) porušil Pravidlo 1-3 (Dohoda o nedodržování Pravidel); nebo

(ii) odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, o kterém ještě před ukončením soutěže věděl, že je vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet obdržených ran (Pravidlo 6-2b); nebo

(iii) odevzdal výsledkový lístek s nižším výsledkem na některé jamce, než byl jeho skutečný výsledek (Pravidlo 6-6d), z jiného důvodu, než že do něj nezapočítal trest, o jehož obdržení před ukončením soutěže nevěděl;

 nebo

(iv) ještě před ukončením soutěže věděl, že porušil některé jiné Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace.

34-2. Rozhodnutí rozhodčího

Jestliže Soutěžní výbor  jmenuje rozhodčího,  je rozhodnutí tohoto rozhodčího   konečné.

34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru

Jestliže není jmenován rozhodčí,  musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel  přednést Soutěžnímu výboru,  jehož rozhodnutí je konečné.

Pokud Soutěžní výbor  nedokáže rozhodnout, může tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel  přednést „Výboru pro Pravidla golfu“ R&A,  jehož rozhodnutí je konečné.

Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel  nebyly předneseny „Výboru pro Pravidla golfu“, může hráč nebo hráči požadovat, aby byl „Výboru pro Pravidla golfu“ zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru  dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru.  

Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude „Výbor pro Pravidla golfu“ rozhodovat v žádné sporné otázce.

 

 Zdroj: www.golfovezpravy.cz

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.